Bibelns trovärdighet
BIBELN är världens mest spridda och lästa bok. Den borde vara varje kristens rättesnöre, ty den innehåller den allsmäktige och kärleksfulla Gudens frälsningsplan för en i synd fallen mänsklighet via Jesus Kristus.

GUDS EXISTENS
Gud, alltings Skapare, om vilken Bibeln berättar, är till stor del utanför vår fattningsförmåga. Guds väsen kan inte utforskas med vetenskapliga metoder. Men ändå vet vi, eller åtminstone kan vi ana oss till, att Han finns. Världens många religioner är ett bevis för detta. Men om vi har en inskränkt och förvriden bild av Gud, då blir också lätt vår inställning till Bibeln förvriden och felaktig.
Det finns flera argument, som talar för Guds existens :
- Det kosmologiska argumentet.
- Design-argumentet.
- Det moraliska argumentet, mfl.
Närmare beskrivning   av dessa kan sökas på annat håll.

Bibelns böcker är visserligen skrivna av människor, men den Helige Andes inspiration garanterar, att innehållet är tillförlitligt, även om författarnas egna personligheter framgår av texten.   
Beträffande Bibeln och dess tillförlitlighet finns många synpukter i "Varför just kristen tro" /Bibel.

Nya testamentets beskrivning av Jesus måste trots vissa forskares avvikande åsikter anses förvånansvärt tillförlitligt.

Redan det kortfattade material, som finns på dessa sidor, inkluderande finska och engelska hänvisningar, visar, att Bibelns tillförlitlighet inte kan lättvindigt förnekas.

Beträffande Bibeln tolkning och djupare förståelse finns råd i "Hur jag läser och förstår min Bibel"

På finska finns ockå (tillsvidare inte på svenska):
Uuras Saarnivaaras utredningar om skillnaderna mellan den historisk-kritiska och den bibel-trogna synen på Bibelns budskap. Den historisk-kritiska synen utgår tyvärr från antagandet, att Bibeln är skriven av människor utan någon som helst gudomlig inspiration, vilket är klart emot Bibelns egna utsagor. Enligt dem innehåller Bibeln enbart den tidens människors uppfattningar om Gud, vilket kan och bör kritiseras och ifrågasättas.

Klart är, att om utgångsläget är felaktigt klart emot allmänna forskningsprinciper , förvrängs också forskningsresultaten och man hittar lätt konflikter och inkonsekvenser i Bibeln. Närmare granskning visar dock, att dessa försvinner, när utgångsläget är det rätta. Vi bör också minnas, att Jesus aldrig ifrågasatte Gamla testamentets berättelser, utan i stället ofta hänvisade till dem.

 Många, såväl fritänkare som liberalteologer och många andra har genom tiderna försökt ifrågasätta Bibelns tillförlitlighet. En närmare granskning av deras argument visar, på hur lös grund de ofta framför sina påståenden. Åsikten, att Bibeln är full av konflikter och motsägelser, har spritt sig till vida kretsar. Bl.a. fritänkarna hänvisar ofta till Mannfred Carlsson's utredningar. En närmare granskning (på finska) av dessa påstående visar, att de smulas sönder tes för tes vid närmare påsende.
På engelska hänvisas till Evidence and Answers. , varifrån fås svar på många också svåra frågor rörande Bibeln och dess tillförlitlighet, samt Contradictions in the Bible.

Andra engelska länkar finns rikligt. Här nämns bara : The Authority of Scripture.
Intessant är också sajtens Q & A (frågor och svar).
- Are the Biblical Documents Reliable?
- Evidence for the Resurrection.

Här kan också hänvisas till de talrika länkar , vilka är nämnda i den engelska sektionen.

- ISRAEL och Bibelns profetior. Bibelcitat enlig vissa tema.
Man kan konstatera, att Gamla testamentets Israel-profetior har gått eller håller på att gå i uppfyllelse i vår tid.

Prof. Pentti Kaitera har undersökt sannolikheten för profetior i Hesekiel och också i Uppenbarelseboken (artiklarna finns på finska sidan). Han har kommit till slutsatsen, att sannolikheten är obefintlig, att någon människa av en slump skulle ha kunnat skriva dem.
Gamla testamentets Messias-profetior har uppfyllts i Jesus Kristus. På engelska finns
"300 prophecies about Messiah fulfilled in Jesus Christ"

Säkert hänvisade Jesus till dessa på Emmaus-vägen. (Luk.24:25-27)

- Predictive Prophecy Proves the Bible's Authority.

Arkeologi och Bibeln : se bl.a.

- Archaology Confirms the History Recorded in the Bible.

- Christiananswers / Biblical Archaeology issues.  

Beträffande frågor rörande skapelseberättelsen, syndafloden mfl. finns svar på Institute for Creation Research-sidorna

Svåra frågor:
I Bibeln finns förstås också många svåra frågor, till vilka svar kanske inte fås genast. Denna
engelska länk
kanske ger svar på många frågor.

Intessanta områden, till vilka hänvisas på finska sidan, är bl.a. Bibelns numeriska system
med Ivan Panins utredningar samt bibelkoderna
Fastän dessa har kritiserats kraftigt och missförståtts, antyder de dock, att Bibeln är skriven med en matematisk noggrannhet, vilken en vanlig bibelläsare knappast har en aning om. Se t.ex. "number seven in Genesis 1:1".

Beträffande "bibelkoder", se t.ex Sjöbergs sidor.

Retur