JESU HÄNVISNINGAR TILL GT:S HÄNDELSER OCH PERSONER

Jesus litade på Skrifterna. Varför tror inte de kristna (Jesu efterföljare) på dem?

Jesus upprepade ofta : Skrivet är: … (T.ex. Matt. 4:4,7,10, 21:13)

"Allt detta har skett, för att det skulle fullbordas, som var sagt av Herren genom profeten som sade:" (Matt. 1:22, jfr Matt. 2:15,17,23, 8:17)

"ditt ord är sanning." (Joh.17:17)

Skapelsen :

6. Men redan vid världens begynnelse 'gjorde Gud dem till man och kvinna'. (Mark.10:6) (Inte först efter många miljoner år)

50. Och så skall av detta släkte utkrävas alla profeters blod, allt det som är utgjutet från världens begynnelse, ända ifrån Abels blod intill Sakarias' blod, hans som förgjordes mellan altaret och templet.' Ja, jag säger eder: Det skall utkrävas av detta släkte. (Luk. 11:50-51) ; ….allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, ända ifrån den rättfärdige Abels blod... (Matt. 23:35)

Noa ja syndafloden :

37. Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse. 38. Såsom människorna levde på den tiden, före floden: de åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken; 39. och de visste av intet, förrän floden kom och tog dem allasammans bort - så skall det ske vid Människosonens tillkommelse. (Matt. 24:37-39)

Sodoma och Gomorra

Men när I kommen in i någon stad där man icke tager emot eder, så gån ut på dess gator och sägen: .... Jag säger eder att det för Sodom skall på 'den dagen' bliva drägligare än för den staden. (Luk. 10:10…12)
Likaledes, såsom det skedde på Lots tid: människorna åto och drucko, köpte och sålde, planterade och byggde, men på den dag då Lot gick ut från Sodom regnade eld och svavel ned från himmelen och förgjorde dem allasammans, alldeles på samma sätt skall det ske den dag då Människosonen uppenbaras. Den som den dagen är på taket och har sitt bohag inne i huset, han må icke stiga ned för att hämta det; ej heller må den som är ute på marken vända tillbaka. Kommen ihåg Lots hustru!
(Luk. 17:28-32)

Abraham och patriarkerna

Och vad de dödas uppståndelse beträffar, så har ni väl läst vad Gud har sagt till er: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en gud för döda utan för levande. (Matt. 22: 31-32)

De svarade: ''Vår fader är Abraham.'' Då sade Jesus: ''Är ni Abrahams barn, borde ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig - den som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud. Så gjorde inte Abraham...Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig.'' Judarna sade då till Jesus: ''Du är inte femtio år, och ändå har du sett Abraham.'' Han svarade: ''Sannerligen, jag säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till.'' (Joh. 8:39-40,56-58)

Mose

Om ni trodde på Mose, skulle ni tro på mig, ty det var om mig han skrev. Men om ni inte tror på vad han har skrivit, hur skall ni då kunna tro på vad jag har sagt? (Joh. 5:46-47)

Har inte Mose gett er lagen? Och ändå gör ingen av er vad lagen säger. (Joh. 7:19)

Berättelsen om den rika mannen och Lasarus : Abraham sade: 'De har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem.' Mannen svarade: 'Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig.' Men Abraham sade: 'Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda.' (Luk.16:29-31)

David

Då Jesus undervisade i templet, frågade han: ''Hur kan de skriftlärda säga att Messias* är Davids son? David har ju själv sagt, genom den heliga anden: Herren sade till min herre: Sitt på min högra sida, så skall jag lägga dina fiender under dina fötter. 'David kallar honom alltså herre; hur kan han då vara Davids son? (Mark. 12:35-37)

Han svarade: ''Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga? (Matt. 12:3)

Jesaja

Så uppfylls Jesajas profetia på dem: Ni skall höra med era öron men inte förstå, och se med era ögon men ändå inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. De är tröga att höra med sina öron och de tillsluter sina ögon, så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. (Matt. 13:14-15, mfl.)

Jonas berättelse

Sedan sade några skriftlärda och fariseer till honom: ''Mästare, vi vill se dig göra ett tecken.'' Han svarade: ''Detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jona-tecknet. Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Folk från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse, men här finns något som är förmer än Jona. (Matt. 12:39-41)

Daniel

När ni ser den vanhelgande skändlighet som profeten Daniel har talat om stå på helig plats (må den som läser fatta det rätt) - (Matt. 24:15)

Skrifterna

Människosonen går bort, som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken Människosonen blir förrådd! (Mark. 14:21)

Då sade han: ''Förstår ni så lite, är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet?'' Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. (Luk. 24:25-27)

Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. 'Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett.' (Matt. 5:17-18)

Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. (Luk. 21:33)

och skriften kan inte upphävas. (Joh.10:35)

Tillbaka