ISRAEL OCH BIBELNS PROFETIOR

Editerad av J.Lindell

Man påstår ofta, att Bibeln inte har något budskap, när det gäller dagens Israel och Mellersta Österns händelser.
Läs själv vad Bibeln säger och begrunda dessa utvalda bibelord.
En del av dessa profetior har gått i fullbordan, en del håller på att ske och en del kommer att gå i fullbordan under kommande tider. Bibelverserna är systematiskt ordnade enligt vissa tema utan kommentarer

1. GUD UPPENBARAR SIN PLAN PÅ FÖRHAND

2. ISRAEL - GUDS UTVALDA FOLK

3. ISRAELS EGET VAL OCH ATTITYDER

4. ISRAELS FÖRSKINGRING

5. VARFÖR FÖRSKINGRADES ISRAEL?

6. ISRAELS ÅTERUPPRÄTTELSE OCH ÅTERUPPBYGGNADSPROCESS

7. ISRAEL FORTFARANDE GUDS UTVALDA FOLK

8. VÄRLDENS ATTITYDER OCH ISRAELS FRAMTID

* * * * * * * * * * *

1. GUD UPPENBARAR SIN PLAN PÅ FÖRHAND

HERREN Sebaot har svurit och sagt: Sannerligen, såsom jag har tänkt, så skall det ske, och vad jag har beslutit, det skall fullbordas. ... 26. Detta är det beslut som är fattat mot hela jorden; detta är den hand som är uträckt mot alla folk. 27. Ty HERREN Sebaot har beslutit det; vem kan då göra det om intet? Hans hand är det som är uträckt; vem kan avvända den? (Jes. 14:24-27)

... jag som i förväg förkunnar, vad komma skall, och långt förut, vad ännu ej har skett; jag som säger: "Mitt rådslut skall gå i fullbordan, och allt vad jag vill, det gör jag"; 11. ... Vad jag har bestämt, det sätter jag ock i verket. (Jes. 46:10-11)

Vad förut skedde, det hade jag för länge sedan förkunnat; av min mun var det förutsagt, och jag hade låtit eder höra därom. Plötsligt satte jag det i verket, och det inträffade. (Jes. 48:3)

Jag är HERREN; när tiden är inne, skall jag med hast fullborda detta. (Jes. 60:22 )

Och HERREN sade till mig: "Du har sett rätt, ty jag skall vaka över mitt ord och låta det gå i fullbordan." (Jer. 1:12)

Och HERRENS vrede skall icke upphöra, förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar; i kommande dagar skolen I förvisso förnimma det. (Jer. 23:20,30:24)

Så säger Herren, HERREN: Intet av vad jag har talat skall längre fördröjas; vad jag talar, det skall ske, säger Herren, HERREN. (Hes 12:28)

Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats. (Matt. 5:18 mfl) (Jesu ord)

Jesus svarade och sade till dem: "I faren vilse, ty I förstån icke skrifterna, ej heller Guds kraft." (Matt. 22:29)

Till början

2. ISRAEL - GUDS UTVALDA FOLK

Om I nu hören min röst och hållen mitt förbund, så skolen I vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min; 6. Och I skolen vara mig ett rike av präster och ett heligt folk. (2 Mos. 19:5-6)

I skolen vara mig heliga, ty jag, HERREN, är helig, och jag har avskilt eder från andra folk, för att I skolen höra mig till. ( 3 Mos. 20:26 )

Ty du är ett folk som är helgat åt HERREN, din Gud; dig har HERREN, din Gud, utvalt till att vara hans egendomsfolk, framför alla andra folk på jorden. 7. Icke därför att I voren större än alla andra folk var det som HERREN fäste sig vid eder och utvalde eder, ty I ären ju mindre än alla andra folk; 8. utan därför att HERREN älskade eder och ville hålla den ed som han hade svurit edra fäder, därför förde HERREN eder ut med stark hand och förlossade dig ur träldomshuset, ur Faraos, den egyptiske konungens, hand. 9. Så skall du nu veta att HERREN, din Gud, är den rätte Guden, den trofaste Guden, som håller förbund och bevarar nåd intill tusende led, när man älskar honom och håller hans bud, ( 5 Mos. 7:6-9 )

ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud, och dig har Herren utvalt till att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden. (5 Mos. 14:2)

Och HERREN har i dag hört dig förklara, att du vill vara hans egendomsfolk, såsom han har sagt till dig, och att du vill hålla alla hans bud; 19. på det att han över alla folk som han har gjort må upphöja dig till lov, berömmelse och ära, och på det att du må vara ett folk som är helgat åt HERREN, din Gud, såsom han har sagt. (5 Mos. 26:18-19)

Så säger HERREN: Jag bönhör dig i behaglig tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag; jag skall bevara dig och fullborda i dig förbundet med folket, så att du skall upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna, (Jes. 49:8)

Men sådan är icke han som är Jakobs del; nej, det är han som har skapat allt, och Israel är hans arvedels stam. HERREN Sebaot är hans namn. (Jer. 10:16)

Eder allena har jag utvalt bland alla släkter på jorden; därför skall jag ock hemsöka på eder alla edra missgärningar. ( Amos 3:2)

Ty så säger HERREN Sebaot, han som har sänt mig åstad för att förhärliga sig, så säger han om hednafolken, vilka plundrade eder (ty den som rör vid eder, han rör vid hans ögonsten): .....12. Och HERREN skall hava Juda till sin arvedel i det heliga landet, och ännu en gång skall han utvälja Jerusalem. (Sak. 2:8, 12)

Till början

3. ISRAELS EGET VAL OCH ATTITYDER

Se, jag förelägger eder i dag välsignelse och förbannelse: 27. välsignelse, om I hören HERRENS eder Guds, bud, som jag i dag giver eder, 28. och förbannelse, om I icke hören HERRENS, eder Guds, bud, utan viken av ifrån den väg jag i dag bjuder eder gå och följen efter andra gudar, som I icke kännen. (5 Mos. 11:26-28)

Och alla dessa välsignelser skola då komma över dig och träffa dig, när du hör HERRENS, din Guds, röst: 3. Välsignad skall du vara i staden, och välsignad skall du vara på marken. 4. Välsignad skall ditt livs frukt vara, och din marks frukt och din boskaps frukt, dina fäkreaturs avföda och din småboskaps avel. 5. Välsignad skall din korg vara, och välsignat ditt baktråg. 6. Välsignad skall du vara vid din ingång, och välsignad skall du vara vid din utgång. 7. När dina fiender resa sig upp mot dig, skall HERREN låta dem bliva slagna av dig; .... 8. HERREN skall bjuda välsignelsen vara med dig i dina visthus och i allt vad du företager dig; han skall välsigna dig i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig. 9. HERREN skall upphöja dig till ett folk som är helgat åt honom, såsom han med ed har lovat dig, om du håller HERRENS, din Guds, bud och vandrar på hans vägar. 10. Och alla folk på jorden skola se att du är uppkallad efter HERRENS namn; och de skola frukta dig. 11. Och HERREN skall giva dig överflöd och lycka i ditt livs frukt .... 13. Och HERREN skall göra dig till huvud och icke till svans, du skall alltid ligga över och aldrig ligga under, om du hör HERRENS, din Guds, bud, som jag i dag giver dig, för att du skall hålla och göra efter dem, 14. och om du icke viker av, vare sig till höger eller till vänster, från något av alla de bud som jag i dag giver eder, så att du följer efter andra gudar och tjänar dem. (5 Mos. 28:2...14)

Men om du icke hör HERRENS, din Guds, röst och icke håller alla hans bud och stadgar, som jag i dag giver dig, och gör efter dem, så skola alla dessa förbannelser komma över dig och träffa dig: 16. Förbannad skall du vara i staden, och förbannad skall du vara på marken. ... 37. Och du skall bliva ett föremål för häpnad, ett ordspråk och en visa bland alla de folk, till vilka HERREN skall föra dig. .... 43. Främlingen som bor hos dig skall höja sig över dig allt mer och mer, men du skall stiga ned allt djupare och djupare. .... 45. Alla dessa förbannelser skola komma över dig och förfölja dig och träffa dig, till dess du förgöres, därför att du icke hörde HERRENS, din Guds, röst och icke höll de bud och stadgar som han har givit dig. 46. De skola komma över dig såsom tecken och under och över dina efterkommande till evig tid. (5 Mos. 28:15...19, 37...46)

Om du nu, när allt detta kommer över dig - välsignelsen och förbannelsen, som jag har förelagt dig - om du lägger detta på hjärtat bland alla de folk till vilka HERREN, din Gud, då har drivit dig bort, (5 Mos. 30:1)

Jag tager i dag himmel och jord till vittnen mot eder, att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Så må du då välja livet, för att du och dina efterkommande mån leva, (5 Mos. 30:19)

Och till detta folk skall du säga: Så säger HERREN: Se, jag förelägger eder vägen till livet och vägen till döden. (Jer. 21:8)

Om I, detta oaktat, icke hören mig, så skall jag tukta eder sjufalt värre för edra synders skull. 19. Jag skall krossa eder stolta makt. Jag skall låta eder himmel bliva såsom järn och eder jord såsom koppar. 20. Och eder möda skall vara förspilld, ty eder jord skall icke giva sin gröda, och träden i landet skola icke bära sin frukt. 21. Om I ändå vandren mig emot och icke viljen höra mig, så skall jag slå eder sjufalt värre, såsom edra synder förtjäna. (3 Mos. 26:18-21)

I åter skolen icke sluta förbund med detta lands inbyggare; I skolen bryta ned deras altaren. Men I haven icke velat höra min röst. Vad haven I gjort! (Dom. 2:2)

Men de voro gensträviga, och de bedrövade hans heliga Ande; därför förvandlades han till deras fiende, han själv stridde mot dem. (Jes. 63:10)

Till början

4. ISRAELS FÖRSKINGRING

Men eder skall jag förströ bland hedningarna, och jag skall förfölja eder med draget svärd; så skall edert land bliva en ödemark, och edra städer skola bliva ruiner. 34. Då skall landet få gottgörelse för sina sabbater, då, under hela den tid det ligger öde och I ären i edra fienders land. Ja, då skall landet hålla sabbat och giva gottgörelse för sina sabbater. 35. Hela den tid det ligger öde skall det hålla sabbat och få den vila det icke fick på edra sabbater, då I bodden däri. 36. Och åt dem som bliva kvar av eder skall jag giva försagda hjärtan i deras fienders länder, så att de jagas på flykten av ett prasslande löv, som röres av vinden, och fly, såsom flydde de för svärd, och falla om ock ingen förföljer dem. 37. Och de skola stupa på varandra likasom för svärd, om ock ingen förföljer dem. Ja, I skolen icke kunna hålla stånd mot edra fiender. 38. I skolen förgås bland hedningarna, och edra fienders land skall förtära eder. ( 3 Mos. 26:33-38)

Och HERREN skall förströ eder bland folken, och allenast en ringa hop av eder skall bliva kvar bland de folk, till vilka HERREN skall föra eder. (5 Mos. 4:27)

Och HERREN skall förströ dig bland alla folk, ifrån jordens ena ända till den andra, och där skall du tjäna andra gudar, som varken du eller dina fäder hava känt, gudar av trä och sten. 65. Och bland de folken skall du icke få någon ro eller någon vila för din fot; HERREN skall där giva dig ett bävande hjärta och förtvinande ögon och en försmäktande själ. 66. Och ditt liv skall synas dig likasom hänga på ett hår; du skall känna fruktan både natt och dag och icke vara säker för ditt liv. 67. Om morgonen skall du säga: "Ack att det vore afton!", och om aftonen skall du säga: "Ack att det vore morgon!" Sådan fruktan skall du känna i ditt hjärta, och sådana ting skall du se för dina ögon. (5 Mos. 28:64-67)

Och jag skall förströ dem bland folk, som varken de eller deras fäder hava känt, och skall sända svärdet efter dem, till dess att jag har gjort ände på dem. ( Jer. 9:16)

... och strö ut för alla vindar allt, som bliver kvar av dig. (Hes. 5:10)

Jag skall förskingra dig bland folken och förströ dig i länderna; så skall jag taga bort ifrån dig all din orenhet. (Hes. 22:15)

Därför skall för eder skull Sion varda upplöjt till en åker och Jerusalem bliva en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd. (Mika 3:12)

Och de skola falla för svärdsegg och bliva bortförda i fångenskap till allahanda hednafolk; och Jerusalem skall bliva förtrampat av hedningarna, till dess att hedningarnas tider äro fullbordade. ( Luk. 21:24)

Till början

5. VARFÖR FÖRSKINGRADES ISRAEL?

ja, alla folk skola då säga: "Varför har Herren gjort så mot detta land? Varför brinner hans vrede så starkt?" 25. Och man skall svara: "Därför att de övergåvo HERRENS, sina fäders Guds, förbund, det som han slöt med dem, när han förde dem ut ur Egyptens land, 26. och därför att de gingo åstad och tjänade andra gudar och tillbådo dem, gudar som de icke kände, och som han icke hade givit dem till deras del, 27. därför upptändes HERRENS vrede mot detta land, så att han lät komma över det all den förbannelse, som är uppskriven i denna bok. 28. Ja, därför ryckte HERREN dem upp ur deras land, med vrede och harm och stor förtörnelse, och kastade dem bort till ett annat land, såsom nu har skett. (5 Mos. 29:24-28)

Och många folk skola gå fram vid denna stad, och man skall fråga varandra: "Varför har HERREN gjort så mot denna stora stad?" 9. Och man skall då svara "Därför att de övergåvo HERREN sin Guds förbund och tillbådo andra gudar och tjänade dem." (Jer. 22:8-9 )

Ja, jag skall förfölja dem med svärd, hungersnöd och pest och göra dem till en varnagel för alla riken på jorden, till ett exempel som man nämner, när man förbannar, till ett föremål för häpnad, begabberi och smälek bland alla de folk till vilka jag skall driva dem bort - 19. detta därför att de icke ville höra mina ord, säger HERREN, när jag titt och ofta sände till dem mina tjänare profeterna. Ty I villen ju icke höra, säger HERREN. (Jer. 29:18-19)

Så säger Herren, HERREN: Detta är Jerusalem, som jag har satt mitt ibland hednafolken, med länder runt däromkring. 6. Men det var gensträvigt mot mina rätter på ett ännu ogudaktigare sätt än hednafolken och var ännu mer gensträvigt mot mina stadgar än länderna runt däromkring; ty de förkastade mina rätter och vandrade icke efter mina stadgar. 7. Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom I haven rasat värre än hednafolken runt omkring eder och icke haven vandrat efter mina stadgar och icke gjort efter mina rätter, ja, icke ens gjort efter de hednafolks rätter, som bo runt omkring eder, 8. därför säger Herren, HERREN så: Se, fördenskull skall jag också komma över dig och skipa rätt mitt ibland dig inför hednafolkens ögon; 9. jag skall göra med dig, vad jag aldrig förr har gjort, och sådant som jag aldrig mer vill göra, för alla dina styggelsers skull. (Hes. 5:5-9)

Och folken skola förnimma, att Israels barn blevo bortförda i fångenskap för sin missgärnings skull, eftersom de voro trolösa mot mig, så att jag måste fördölja mitt ansikte för dem; och jag gav dem då i deras ovänners hand, så att de allasammans föllo för svärd. 24. Efter deras orenhet och deras överträdelser handlade jag med dem och fördolde mitt ansikte för dem. (Hes. 39:23-24)

Till början

6. ISRAELS ÅTERUPPRÄTTELSE OCH ÅTERUPPBYGGNADS-PROCESS

då skall HERREN, din Gud, åter upprätta dig och förbarma sig över dig; HERREN, din Gud, skall då åter församla dig från alla folk, bland vilka han har förstrött dig. 4. Om ock dina fördrivna vore vid himmelens ända, skulle HERREN, din Gud, församla dig därifrån och hämta dig därifrån. 5. Och HERREN, din Gud, skall låta dig komma in i det land, som dina fäder hava haft till besittning; och du skall taga det i besittning, och han skall göra dig gott och skall föröka dig mer, än han har gjort med dina fäder. (5 Mos. 30:3-5)

På den tiden skall kvarlevan av Israel och den räddade skaran av Jakobs hus ej vidare stödja sig vid honom som slog dem; i trohet skola de stödja sig vid HERREN, Israels Helige. 21. En kvarleva skall omvända sig, en kvarleva av Jakob, till Gud, den väldige. 22. Ty om än ditt folk, Israel, vore såsom sanden i havet, så skall dock allenast en kvarleva där omvända sig. Förödelsen är oryggligt besluten, den kommer med rättfärdighet såsom en flod. 23. Ty förstöring och oryggligt besluten straffdom skall Herren, HERREN Sebaot låta komma över hela jorden. (Jes. 10:20-23)

Och han skall resa upp ett baner för hednafolken och samla Israels fördrivna män; och Juda förskingrade kvinnor skall han hämta tillhopa från jordens fyra hörn. (Jes. 11:12)

Så säger Herren, HERREN, han som församlar de fördrivna av Israel: Jag skall församla ännu flera till honom, utöver dem som redan äro församlade till honom. (Jes. 56:8)

Ty HERREN skall förbarma sig över Jakob och ännu en gång utvälja Israel och låta dem komma till ro i deras land; och främlingar skola sluta sig till dem och hålla sig till Jakobs hus. (Jes. 14:1)

Ja, HERRENS förlossade skola vända tillbaka och komma till Sion med jubel; evig glädje skall kröna deras huvuden, fröjd och glädje skola de undfå, men sorg och suckan skola fly bort. (Jes. 35:10, 51:11)

Frukta då icke, ty jag är med dig. Jag skall låta dina barn komma från öster, och från väster skall jag samla dig tillhopa. 6. Jag skall säga till Norden: "Giv hit" och till södern: "Förhåll mig dem icke; för hit mina söner ifrån fjärran och mina döttrar ifrån jordens ända, 7. envar som är uppkallad efter mitt namn och som jag har skapat till min ära, envar som jag har danat och gjort." ( Jes. 43:5-7)

Lyft upp dina ögon och se dig omkring: alla komma församlade till dig; dina söner komma fjärran ifrån, och dina döttrar bäras fram på armen. (Jes. 60:4)

Vilka äro dessa som komma farande lika moln, lika duvor, som flyga till sitt duvslag? (Jes. 60:8)

Jag skall låta en avkomma utgå från Jakob, från Juda en arvinge till mina berg; ty mina utkorade skola besitta landet, och mina tjänare skola bo däri. ( Jes. 65:9)

Men därefter, sedan jag har ryckt dem bort, skall jag åter förbarma mig över dem och låta dem komma tillbaka, var och en till sin arvedel och var och en till sitt land. (Jer. 12:15)

Se, därför skola dagar komma, säger HERREN, då man icke mer skall säga: "Så sant HERREN lever, han som har fört Israels barn upp ur Egyptens land", 15. utan: "Så sant HERREN lever, han som har fört Israels barn upp ur nordlandet och ur alla andra länder, till vilka han hade drivit dem bort." Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder. 16. Se, jag skall sända bud efter många fiskare, säger HERREN, och de skola fiska upp dem; och sedan skall jag sända bud efter många jägare, och de skola jaga dem ned från alla berg och alla höjder och ut ur stenklyftorna. (Jer. 16:14-16)

Och jag skall själv församla kvarlevan av mina får ur alla de länder, till vilka jag har drivit dem bort och skall föra dem tillbaka till deras betesmarker, och de skola bliva fruktsamma och föröka sig. 4. Och jag skall låta herdar uppstå åt dem, vilka skola föra dem i bet; och de skola icke mer behöva frukta eller förskräckas och skola icke mer drabbas av hemsökelse, säger HERREN. 5. Se, dagar skola komma, säger HERREN, då jag skall låta en rättfärdig telning uppstå åt David. Han skall regera såsom konung och hava framgång och han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. 6. I hans dagar skall Juda varda frälst och Israel bo i trygghet; och detta skall vara det namn han skall få: HERREN vår rättfärdighet. 7. Se, därför skola dagar komma, säger HERREN, då man icke mer skall säga: "Så sant HERREN lever, han som har fört Israels barn upp ur Egyptens land", 8. utan: "Så sant HERREN lever, han som har fört upp Israels hus släkt och hämtat dem ut ur nordlandet och ur alla andra länder, till vilka jag hade drivit dem bort." Och så skola de få bo i sitt land. (Jer. 23:3-8)

Ty jag vill låta mig finnas av eder, säger HERREN; och jag skall åter upprätta eder och skall församla eder från alla de folk och alla de orter, till vilka jag har drivit eder bort, säger HERREN; och jag skall låta eder komma tillbaka till denna plats, varifrån jag har låtit föra eder bort i fångenskap. (Jer. 29:14)

Ty se, dagar skola komma, säger HERREN, då jag åter skall upprätta mitt folk, Israel och Juda, säger HERREN och låta dem komma tillbaka till det land, som jag har givit åt deras fäder; och de skola taga det i besittning. 4. Och detta är vad HERREN har talat om Israel och Juda. (Jer. 30:3-4)

Se, jag skall församla dem ur alla de länder, till vilka jag i min vrede och harm och stora förtörnelse har fördrivit dem, och jag skall föra dem tillbaka till denna plats och låta dem bo här i trygghet. (Jer. 32:37)

om dem skall du alltså säga: Så säger Herren, HERREN: Ja, väl har jag fört dem långt bort ibland folken och förstrött dem i länderna, och med nöd har jag varit för dem en helgedom i de länder, dit de hava kommit; 17. men därför skall du nu säga: Så säger Herren, HERREN: Jag skall församla eder ifrån folkslagen och hämta eder tillhopa från de länder, dit I haven blivit förströdda och skall giva eder Israels land. ... 19. Och jag skall giva dem alla ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag låta komma i deras bröst; jag skall taga bort stenhjärtat ur deras kropp och giva dem ett hjärta av kött, 20. så att de vandra efter mina stadgar och hålla mina rätter och göra efter dem och de skola vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud. ( Hes. 11:16...20)

Ty på mitt heliga berg, på Israels höga berg, säger Herren, HERREN där skall hela Israels hus tjäna mig, så många därav som finnas i landet; där skall jag finna behag i dem, där skall jag hava lust till edra offergärder och till förstlingen av edra gåvor, vadhelst I viljen helga. 41. Vid den välbehagliga lukten skall jag finna behag i eder, när tiden kommer, att jag för eder ut ifrån folken och församlar eder från de länder, i vilka I ären förströdda. Och jag skall bevisa mig helig på eder inför folkens ögon. 42. Ja, I skolen förnimma att jag är HERREN, när jag låter eder komma in i Israels land, det land som jag med upplyft hand lovade att giva åt edra fäder. 43. Och där skolen I tänka tillbaka på edra vägar och på alla de gärningar som I orenaden eder med; och I skolen känna leda vid eder själva för allt det onda, som I haven gjort. 44. Och I skolen förnimma, att jag är HERREN, när jag så handlar med eder för mitt namns skull och icke efter edra onda vägar och edra skändliga gärningar, I av Israels hus, säger Herren, HERREN. (Hes. 20:40-44 )

Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom I allasammans haven blivit slagg, se, därför skall jag hopsamla eder i Jerusalem. 20. Likasom man hopsamlar silver, koppar, järn, bly och tenn i ugnen och där blåser upp eld under det och smälter det, så skall jag i min vrede och förtörnelse hopsamla eder och kasta eder i ugnen och smälta eder. 21. Ja, jag skall samla eder tillhopa; och blåsa upp min förgrymmelses eld under eder, för att I mån smältas däri. 22. Likasom silver smältes i ugnen, så skolen I smältas däri; och I skolen förnimma att det är jag, HERREN, som utgjuter min förtörnelse över eder. (Hes. 22:19-22)

Ja, så säger Herren, HERREN: När jag församlar Israels barn från de folk, bland vilka de äro förströdda, då skall jag bevisa mig helig på dem inför folkens ögon, och de skola sedan få bo i sitt land, det som jag har givit åt min tjänare Jakob. 26. De skola bo där i trygghet och bygga hus och plantera vingårdar ja, de skola bo i trygghet, när jag håller dom över alla, som håna dem på alla sidor; och de skola förnimma att jag är HERREN, deras Gud. (Hes. 28:25-26)

Likasom en herde letar tillsammans sin hjord, när hans får äro förströdda omkring honom, så skall ock jag leta tillsammans mina får och rädda dem från alla de orter, till vilka de förskingrades på en dag av moln och töcken. 13. Och jag skall föra dem ut ifrån folken och församla dem ur länderna och skall låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg, vid bäckarna och var man eljest kan bo i landet. 14. På goda betesplatser skall jag föra dem i bet, på Israels höga berg skola de få sina betesmarker; där skola de lägra sig på goda betesmarker och fett bete skola de hava på Israels berg. 15. Jag skall själv föra mina får i bet och själv utse lägerplatser åt dem, säger Herren, HERREN. 16. Det förlorade skall jag uppsöka, det fördrivna skall jag föra tillbaka, det sargade skall jag förbinda, och det svaga skall jag stärka. Men det feta och det starka skall jag förgöra; ja, jag skall sköta det, såsom rätt är. (Hes. 34:12-16)

Och du skall tala till dem: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall hämta Israels barn ut ifrån de folk, till vilka de hava måst vandra bort; jag skall samla dem tillhopa från alla håll och föra dem in i deras land. 22. Och jag skall göra dem till ett enda folk i landet på Israels berg; en och samma konung skola de alla hava; de skola icke mer vara två folk och icke mer vara delade i två riken. .... Och jag skall frälsa dem och hämta dem från alla orter, där de hava syndat, och skall rena dem, så att de bliva mitt folk, och jag skall vara deras Gud. 24. Och min tjänare David skall vara konung över dem, och de skola så alla hava en och samma herde; och de skola vandra efter mina rätter och hålla mina stadgar och göra efter dem. 25. Så skola de få bo i det land som jag gav åt min tjänare Jakob, det vari edra fäder bodde. De skola själva få bo där, så ock deras barn och deras barnbarn till evig tid; och min tjänare David skall vara deras hövding evinnerligen. 26. Och jag skall med dem sluta ett fridsförbund; ett evigt förbund med dem skall det vara. Jag skall insätta dem och föröka dem och låta min helgedom stå bland dem evinnerligen. 27. Ja, min boning skall vara hos dem, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk. 28. Så skola folken förnimma att jag är HERREN, som helgar Israel, då nu min helgedom förbliver ibland dem evinnerligen. (Hes. 37:21-28)

Därför säger Herren, HERREN så: Nu skall jag åter upprätta Jakob och förbarma mig över hela Israels hus och nitälska för mitt heliga namn. 26. Och de skola förgäta sin skam och all den otrohet som de hava begått mot mig, då de nu få bo i trygghet i sitt land, utan att någon förskräcker dem. 27. Ja, när jag låter dem vända tillbaka ifrån folkslagen och församlar dem från deras fienders länder, då skall jag bevisa mig helig på dem inför många folks ögon. 28. Och de skola förnimma att jag är HERREN, deras Gud, ty om jag än drev dem bort i fångenskap bland folken, så samlade jag dem sedan tillhopa till deras land och lät ingen enda av dem bliva kvar därute; 29. och jag skall därefter icke mer fördölja mitt ansikte för dem, ty jag skall utgjuta min Ande över Israels hus, säger Herren, HERREN'. (Hes. 39:25-29)

Och de skola bygga upp de gamla ruinerna och upprätta förfädernas ödeplatser; de skola återställa de förödda städerna, de platser, som hava legat öde släkte efter släkte. (Jes. 61:4 )

På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare; varken dag eller natt få de någonsin tystna. I som skolen ropa till HERREN, given eder ingen ro. 7. Och given honom ingen ro, förrän han åter har byggt upp Jerusalem och låtit det bliva ett ämne till lovsång på jorden. (Jes. 62:6-7)

Hes 36 Israels återuppbyggnad. (Läs Bibeln)

Hes 37 De "döda benen" blir levande. (Läs Bibeln)

På den dagen skall jag upprätta Davids förfallna hydda; jag skall mura igen dess revor och upprätta dess ruiner och bygga upp den, sådan den var i forna dagar; 12. så att de få taga i besittning, vad som är kvar av Edom och av alla hedningar, som hava uppkallats efter mitt namn, säger HERREN, han som skall göra detta.

13. Se, dagar skola komma, säger HERREN, då plöjaren skall följa skördemannen i spåren, och druvtramparen såningsmannen, då bergen skola drypa av druvsaft och alla höjder skola försmälta. 14. Då skall jag åter upprätta mitt folk Israel; när de bygga upp sina ödelagda städer, skola de ock få bo i dem; när de plantera vingårdar, skola de ock få dricka vin från dem; när de anlägga trädgårdar, skola de ock få äta deras frukt. 15. Jag skall då plantera dem i deras eget land, och de skola icke mer ryckas upp ur det land, som jag har givit dem, säger HERREN, din Gud. ( Amos 9:11-15)

Till början

7. ISRAEL FORTFARANDE GUDS UTVALDA FOLK

Och då skall jag tänka på mitt förbund med Jakob, då skall jag ock tänka på mitt förbund med Isak och på mitt förbund med Abraham, och på landet skall jag tänka. 43. Ty landet måste bliva övergivet av dem och så få gottgörelse för sina sabbater genom att bliva öde, när folket är borta, och själva skola de få umgälla sin missgärning, därför, ja, därför att de förkastade mina rätter, och därför att deras själar försmådde mina stadgar. 44. Men detta oaktat skall jag, medan de äro i sina fienders land, icke så förkasta eller försmå dem, att jag förgör dem och bryter mitt förbund med dem; ty jag är HERREN deras Gud. 45. Nej, till fromma för dem skall jag tänka på förbundet med förfäderna, som jag förde ut ur Egyptens land inför hedningarnas ögon, på det att jag skulle vara deras Gud. Jag är HERREN.

(3 Mos. 26:42-45)

När du är i nöd och allt detta vederfares dig i kommande dagar, då skall du vända åter till HERREN, din Gud, och höra hans röst. Ty HERREN, din Gud, är en barmhärtig Gud. Han skall icke förgäta eller fördärva dig; han skall icke förgäta det förbund, han har ingått med dina fäder och med ed bekräftat. . (5 Mos. 4:30-31)

Ja, om än bergen vika bort och höjderna vackla, så skall min nåd icke vika ifrån dig och mitt fridsförbund icke vackla, säger HERREN; din förbarmare. (Jes. 54:10 )

Så säger HERREN, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång, han som rör upp havet, så att dess böljor brusa, han vilkens namn är HERREN Sebaot: 36. Först när denna ordning icke mer består inför mig, säger HERREN, först då skall Israels släkt upphöra att inför mig alltjämt vara ett folk. 37. Ja, så säger HERREN: Först när himmelen varder uppmätt därovan och jordens grundvalar utrannsakade därnere, först då skall jag förkasta all Israels släkt, till straff för allt, vad de hava gjort, säger HERREN. (Jer. 31:35-37 )

Så säger HERREN: Först när I gören om intet mitt förbund med dagen och mitt förbund med natten, så att det icke bliver dag och natt i rätt tid, 21. först då skall mitt förbund med min tjänare David bliva om intet, ... 23. Och HERRENS ord kom till Jeremia; han sade: 24. Har du icke märkt huru detta folk talar och säger: "De båda släkter som HERREN utvalde, dem har han förkastat"? Och så säga de föraktligt om mitt folk, att det icke mer synes dem vara ett folk. 25. Men så säger HERREN: Om mitt förbund med dag och natt icke är beståndande, och om jag icke har stadgat en fast ordning för himmel och jord, 26. allenast då skall jag förkasta Jakobs och Davids, min tjänares, säd, så att jag icke mer av hans säd tager dem, som skola råda över Abrahams, Isaks och Jakobs säd. Ty jag skall åter upprätta dem och förbarma mig över dem. (Jer. 33:20...26)

Så säger han ock hos Oseas: "Det folk som icke var mitt folk, det skall jag kalla 'mitt folk', och henne, som jag icke älskade, skall jag kalla 'min älskade'. 26. Och det skall ske, att på den ort där det sades till dem: 'I ären icke mitt folk', där skola de kallas 'den levande Gudens barn'." 27. Men Esaias utropar om Israel: "Om än Israels barn vore till antalet såsom sanden i havet, så skall dock allenast en kvarleva bliva frälst. 28. Ty dom skall Herren hålla på jorden, en slutdom, som avgör saken med hast." (Rom. 9:25-28 )

Så frågar jag nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Bort det! Jag är ju själv en israelit, av Abrahams säd och av Benjamins stam. 2. Gud har icke förskjutit sitt folk, som redan förut hade blivit känt av honom ... 11. Så frågar jag nu: Var det då för att de skulle komma på fall, som de stapplade? Bort det! Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att de själva skola "uppväckas till avund". 12. Och har nu redan deras fall varit till rikedom för världen, och har deras fåtalighet varit till rikedom för hedningarna, huru mycket mer skall icke deras fulltalighet så bliva! ...15. Ty om redan deras förkastelse hade med sig världens försoning, vad skall då deras upptagande hava med sig, om icke liv från de döda? ...26. och så skall hela Israel bliva frälst, såsom det är skrivet: "Från Sion skall förlossaren komma, han skall skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. 27. Och när jag borttager deras synder, då skall detta vara det förbund, som jag gör med dem." 28. Se vi nu på evangelium, så äro de hans ovänner för eder skull; men se vi på utkorelsen, så äro de hans älskade för fädernas skull. 29. Ty sina nådegåvor och sin kallelse kan Gud icke ångra. (Rom. 11:1....29)

Till början

8. VÄRLDENS ATTITYDER OCH ISRAELS FRAMTID

Så säger HERREN, han som har utspänt himmelen och grundat jorden och danat människans ande i henne: 2. Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring; jämväl över Juda skall det komma, när Jerusalem bliver belägrat. 3. Och det skall ske på den tiden, att jag skall göra Jerusalem till en lyftesten för alla folk; var och en, som försöker lyfta den, skall illa sarga sig därpå. Och alla jordens folk skola församla sig mot det. 4. På den tiden, säger HERREN, skall jag slå alla hästar med förvirring och deras ryttare med vanvett. Men över Juda hus skall jag upplåta mina ögon, när jag bland hednafolken slår alla hästar med blindhet. (Sak. 12:1-4)

Se, en dag skall komma, en HERRENS dag, då man i dig skall utskifta byte. 2. Ty jag skall församla alla folk till strid mot Jerusalem; och staden skall intagas och husen skola plundras och kvinnorna skändas. Och hälften av folket i staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden därav skall icke bliva utrotad ur staden; 3. ty HERREN skall draga ut och strida mot de folken, såsom han stridde förr på drabbningens dag. (Sak. 14:1-3)

Men det skall ske i kommande dagar, att det berg, där HERRENS hus är, skall stå där fast grundat, ypperst ibland bergen, och vara upphöjt över andra höjder; och folk skall strömma ditupp, 2. ja, många hednafolk skola gå åstad och skola säga: "Upp, låt oss draga åstad till HERRENS berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kunna vandra på hans stigar." Ty från Sion skall lag utgå, och HERRENS ord från Jerusalem. 3. Och han skall döma mellan många folk och skipa rätt åt mäktiga hednafolk, ända bort i fjärran land. Då skola de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skola ej mer lyfta svärd mot varandra och icke mer lära sig att strida. 4. Och var och en skall sitta under sitt vinträd och sitt fikonträd, och ingen skall förskräcka honom; ty så har HERREN Sebaots mun talat. ( Mika 4:1-4) (Jfr Jes. 2:2-4)

Och det skall ske att den, som lämnas övrig i Sion och den, som bliver kvar i Jerusalem, han skall då kallas helig, var och en, som är upptecknad till liv i Jerusalem - 4. när en gång Herren har avtvått Sions döttrars orenlighet och bortsköljt ur Jerusalem dess blodskulder genom rättens och reningens ande. 5. Och HERREN skall över hela Sions bergs område och över dess högtidsskaror skapa en molnsky och en rök om dagen, och skenet av en lågande eld om natten; ty ett beskärmande täckelse skall vila över all dess härlighet. ( Jes. 4:3-5)

Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, och en telning från dess rötter skall bära frukt. 2. Och på honom skall HERRENS Ande vila, vishets och förstånds Ande, råds och starkhets Ande, HERRENS kunskaps och fruktans Ande. 3. Han skall hava sitt välbehag i HERRENS fruktan; och han skall icke döma efter som ögonen se eller skipa lag efter som öronen höra. 4. Utan med rättfärdighet skall han döma de arma och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden. Och han skall slå jorden med sin muns stav, och med sina läppars anda döda de ogudaktiga. 5. Rättfärdighet skall vara bältet omkring hans länder och trofasthet bältet omkring hans höfter. 6. Då skola vargar bo tillsammans med lamm och pantrar ligga tillsammans med killingar; och kalvar och unga lejon och gödboskap skola sämjas tillhopa, och en liten gosse skall valla dem. 7. Kor och björnar skola gå och beta, deras ungar skola ligga tillhopa, och lejon skola äta halm likasom oxar. 8. Ett spenabarn skall leka invid en huggorms hål och ett avvant barn sträcka ut sin hand efter basiliskens öga. 9. Ingenstädes på mitt heliga berg skall man då göra vad ont och fördärvligt är, ty landet skall vara fullt av HERRENS kunskap, likasom havsdjupet är fyllt av vattnet. 10. Och det skall ske på den tiden att hednafolken skola söka telningen från Isais rot, där han står såsom ett baner för folken; och hans boning skall vara idel härlighet. (Jes. 11:1-10 )

I tider som komma skall Jakob skjuta rötter och Israel grönska och blomstra; jordkretsen skola de uppfylla med sin frukt. (Jes. 27:6)

detta intill dess att ande från höjden bliver utgjuten över oss. Då skall öknen bliva ett bördigt fält och det bördiga fältet räknas såsom vildmark; 16. då skall rätten taga sin boning i öknen och rättfärdigheten bo på det bördiga fältet. 17. Och rättfärdighetens frukt skall vara frid och rättfärdighetens vinning vara ro med trygghet till evig tid. 18. Och mitt folk skall bo i fridshyddor, i trygga boningar och på säkra viloplatser. (Jes. 32:15-18)

Jublen I himlar, ty HERREN utför sitt verk; höjen glädjerop I jordens djup, bristen ut i jubel I berg, du skog med alla dina träd; ty HERREN förlossar Jakob, han bevisar sig härlig i Israel. (Jes. 44:23)

Ja, HERREN skall varkunna sig över Sion, han skall varkunna sig över alla dess ruiner; han gör dess öken lik ett Eden och dess hedmark lik en HERRENS lustgård. Fröjd och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud. (Jes. 51:3)

Vakna upp, vakna upp, ikläd dig din makt, o Sion; ikläd dig din högtidsskrud, Jerusalem, du heliga stad; ty ingen oomskuren eller oren skall vidare komma in i dig. 2. Skaka stoftet av dig, stå upp och intag din plats, Jerusalem; lös banden från din hals, du fångna dotter Sion. 3. Ty så säger HERREN: I haven blivit sålda för intet; så skolen I ock utan penningar bliva lösköpta. 4. Ja, så säger Herren, HERREN: Mitt folk drog i forna dagar ned till Egypten och bodde där såsom främlingar; sedan förtryckte Assur dem utan all rätt. 5. Och vad skall jag nu

göra här, säger HERREN, nu då man har fört bort mitt folk utan sak, nu då dess tyranner så skräna, säger HERREN, och mitt namn beständigt, dagen igenom, varder smädat? 6. Jo, just därför skall mitt folk få lära känna mitt namn, just därför skall det förnimma på den dagen, att jag är den som talar; ja, se här är jag. 7. Huru ljuvliga äro icke glädjebudbärarens fotsteg, när han kommer över bergen för att förkunna frid och frambära gott budskap och förkunna frälsning, i det han säger till Sion: "Din Gud är nu konung!" 8. Hör, huru dina väktare upphäva sin röst och jubla allasammans, ty de se för sina ögon, huru HERREN vänder tillbaka till Sion. 9. Ja, bristen ut i jubel tillsammans, I Jerusalems ruiner; ty HERREN tröstar sitt folk, han förlossar Israel. 10. HERREN blottar sin heliga arm inför alla hedningars ögon, och alla jordens ändar få se vår Guds frälsning. (Jes. 52:1-10)

Utan på den tiden skall man kalla Jerusalem "HERRENS tron"; och dit skola församla sig alla hednafolk, till HERRENS namn i Jerusalem. Och de skola icke mer vandra efter sina onda hjärtans hårdhet. (Jer. 3:17)

Och jag skall giva dem hjärtan till att känna, att jag är HERREN; och de skola vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud. Ty de skola omvända sig till mig av allt sitt hjärta. (Jer. 24:7)

Se, dagar skola komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus; 32. icke ett sådant förbund, som det jag slöt med deras fäder på den dag, då jag tog dem vid handen till att föra dem ut ur Egyptens land, det förbund med mig, som de bröto, fastän jag var deras rätte herre, säger HERREN. 33. Nej, detta är det förbund, som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk. 34. Då skola de icke mer behöva undervisa varandra, icke den ene brodern den andre, och säga: "Lär känna HERREN"; ty de skola alla känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger HERREN. Ty jag skall förlåta deras missgärning, och deras synd skall jag icke mer komma ihåg. (Jer. 31:31-34)

Och jag skall sluta med dem ett evigt förbund, så att jag icke upphör att följa dem och göra dem gott; och min fruktan skall jag ingiva i deras hjärtan, så att de icke vika av ifrån mig. 41. Och jag skall hava min fröjd i att göra dem gott, och skall plantera dem i detta land med trofasthet, av allt mitt hjärta och all min själ. (Jer. 32:40-41)

Och jag skall åter upprätta Juda och Israel och uppbygga dem, så att de bliva såsom förut. 8. Och jag skall rena dem från all missgärning, varmed de hava syndat mot mig, och förlåta alla missgärningar, genom vilka de hava syndat mot mig och avfallit från mig. 9. Och staden skall bliva mig till fröjd och berömmelse, och till lov och ära inför alla jordens folk, när de få höra allt det goda, som jag gör med dem; och de skola förskräckas och darra vid åsynen av all den lycka och all den framgång, som jag bereder henne.

10. Så säger HERREN: På denna plats, om vilken I sägen att den är så öde att varken människor eller djur kunna bo där, ja, här i Juda städer och på Jerusalems gator, som äro så ödelagda att inga människor, inga invånare, inga djur där finnas, 11. här skall man ännu en gång höra fröjderop och glädjerop, rop för brudgum och rop för brud, rop av människor som säga: "Tacken HERREN Sebaot, ty HERREN är god, ty hans nåd varar evinnerligen", och av människor, som frambära lovoffer i HERRENS hus. Ty jag vill åter upprätta landet, så att det bliver såsom förut, säger HERREN. (Jer. 33:7- 11)

Och jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David; ja, han skall föra dem i bet, han skall vara deras herde. 24. Jag, HERREN, skall vara deras Gud, men min tjänare David skall vara hövding bland dem. Jag, HERREN, har talat. 25. Och jag skall med dem sluta ett fridsförbund; jag skall göra ände på vilddjuren i landet, så att man i trygghet kan bo mitt i öknen och sova i skogarna. 26. Och jag skall låta dem själva och landet runt omkring min höjd bliva till välsignelse. Jag skall låta regn falla i rätt tid; regnskurar till välsignelse skall det bliva. 27. Träden på marken skola bära sin frukt, och jorden skall giva sin gröda, och själva skola de bo i sitt land i trygghet; och de skola förnimma att jag är HERREN, när jag bryter sönder deras ok och räddar dem från de människors hand, som hava hållit dem i träldom. 28. De skola sedan icke mer bliva ett byte för folken, och markens djur skola ej äta upp dem, utan de skola bo i trygghet, och ingen skall förskräcka dem. 29. Och jag skall åt dem låta en plantering växa upp, som skall bliva dem till berömmelse; och de som bo i landet skola icke mer ryckas bort av hunger, ej heller skola de mer lida smälek av folken. 30. Och de skola förnimma att jag, HERREN, deras Gud, är med dem, och att de, Israels hus, äro mitt folk, säger Herren, HERREN. (Hes. 34:23-30)

Sedan skola Israels barn omvända sig och söka HERREN, sin Gud, och David, sin konung; med fruktan skola de söka HERREN och hans goda, i kommande dagar. (Hos 3:5)

Ty se, jag skall på den tiden utföra mitt verk på alla dina förtryckare. Jag skall frälsa de haltande och hämta tillhopa de fördrivna, jag skall låta dem bliva ett ämne till lovsång och till berömmelse på hela jorden, där de voro så smädade. 20. På den tiden skall jag låta eder komma tillbaka, ja, på den tiden skall jag hämta eder tillhopa. Ty jag vill låta eder bliva ett ämne till berömmelse och till lovsång bland alla jordens folk, i det att jag åter upprättar eder, så att I sen det med egna ögon, säger HERREN. (Sef. 3:19-20)

Och det skall ske, att likasom I, både Juda hus och Israels hus, haven varit ett exempel, som man har nämnt, när man förbannade bland hedningarna, så skolen I nu, då jag har frälsat eder, tvärtom bliva nämnda, när man välsignar. (Sak. 8:13)

Till början

 Retur