FORSKNINGSPRINCIPER (J.Lindell)

Jag har själv i årtionden sysslat med forskning. Visserligen har mitt område varit kemisk processteknik. Det finns vissa allmänna grundprinciper, vilka man ändå tyvärr ofta i praktiken får lära sig via misstag. Jag tror mig veta något om dessa grundprinciper, av vilka jag helt kort vill nämna några :

1. Vid forskning bör man beakta alla de faktorer, vilka berör forskningsobjektet. Om man medvetet eller omedvetet lämnar bort någon faktor, kan forskningsresultatet illa förvrängas och arbetet går "åt skogen". (Om "forskning" görs enbart för att få ett specifikt slutresultat, t.ex. att stöda vissa teorier eller förutfattade åsikter, måste man ofta göra avkall från denna princip ; men då borde man ju inte tala om forskning.)

2. Denna princip förutsätter, att man grundligt bekantar sig och sätter sig in i alla alternativ.

3. Man bör hitta rätta forsknings- (mät-)metoder, för att få tillförlitliga resultat. Detta är ofta en mycket svår uppgift, som gör att forskningen kan misslyckas, vilket många gånger är fallet.

4. Ifall man på grund av bristfälliga metoder eller tillbudsstående data inte kan uppvisa tillförlitliga resultat, är minimikravet för en ärlig forskare, att denne utan egna fördomar redogör för a) olika teorier och alternativ för objektet ifråga, b) mätmetodernas tillförlitlighet samt c) resultaten och slutledningarna för och emot.

"Den historisk-kritiska" ("Liberaliteologiska") bibelforskningen utgående från nyssnämnda principer :

(Dessa följande påståenden är inte allmängiltiga, därför att det finns forskare av många slag från ena ytterligheten till den andra.)

1. Deras utgångspunkt är i själva verket, att det inte finns någon ALLSMÄKTIG och ALLVETANDE GUD, som har makt att gripa in i olika händelser. De utgår ensidigt från att Bibeln är en samling av olika människors dåtida uppfattningar om Gud och händelserna omkring dem.(Dvs, Gud är enbart en mänsklig fantasiprodukt??). Antagandet, att Gud inte har kunnat inspirera Bibelns författare att förutsäga kommande händelser, har ibland fört forskningen helt på villovägar, t.ex. beträffande författare och tidpunkten för nedskrivandet. Därför är påståendet, att deras forskning är den enda beaktansvärda, ett bevis för att de inte själva beaktar forskningens mest grundläggande principer.

2. Ofta har de inte personligen upplevt den dimension, som kommer in i bilden, när människan enligt evangeliet i tron tar emot Jesus Kristus i sitt hjärta och förlitar sig på hans försoningsverk, mao. blir pånyttfödd.

3. De utforskar Bibeln med samma metoder och kriterier, med vilka mänsklig litteratur i allmänhet utvärderas. Man åsidosätter det faktum, att vid bibelforskningen kommer det gudomliga perspektivet med i bilden. Detta kräver delvis andra metoder än de rent mänskliga. (Läs 1 Kor. 1-2) Svårigheten och dilemmat ligger förstås däri, att Guds väsen till sin natur är utanför all mänsklig forskning.

Bibelns budskap är ofta tredimensionell : a) författarens budskap till den tidens människor och samhälle, b) den andliga dimensionen, nyttig också för nutidens människor och församlingar, c) den profetiska aspekten, vilken författaren kanske inte alltid själv har förstått.

4. Ofta är deras bibelforskning enligt mitt förmenande mycket ytlig. Trots energiska arbetsansträngningar har de inte lyckats tränga djupare in i Bibelns hemligheter. Ibland har jag fått intrycket, att de inte ens har med eftertanke läst Bibeln desto grundligare. De konflikter de hittat i Bibeln försvinner oftast eller får andra dimensioner, om man skulle gå djupare. Men om Bibeln redan från början klassificeras som legender eller enbart en traditionshistoria, blir forskningen också ytlig. Ofta har också framkommit en mycket arrogant inställning till bibeltroende, vilket bevisar att attityden inte är ärlig.

Trots dessa inlägg vill jag dock poängtera, att i Bibeln finns mycket att utforska. Många saker kan och borde grundligare utredas. Detta arbete bör dock göras i bön och djup ödmjukhet inför den allsmäktige Guden.

Jag lämnar till begrundande bl.a. följande saker : (Dessa finns också på annat håll på dessa sidor)

- GUD :

- Hur har hela skapelsen kunnat uppstå utan en Allsmäktig Skapare, Gud ? (Evolutionsteorin har vid närmare granskning inget svar på denna fråga.)

- Denna Allvetande har på sitt eget sätt enligt gudomlig vishet gett oss Bibeln och Han har vakat över sitt Ord, genom vilket vi kan lära oss förstå någonting om Gud och kan återfå den brustna kontakten med Gud. (SÅVIDA MÄNNISKAN SJÄLV VILL !)

Gud är ofantligt mycket större, än vad människan kan föreställa sig. Det är ofattbart, att någon människa i sitt eget övermod kan ställa sig ovanför Gud och diktera honom sina villkor.

 

- BIBELN

- Bibel är ännu i vår tid tillförlitligt Guds Ord, trots all den våldsamma kritik, vilken riktas mot Bibelns trovärdighet och trots de översättningssvårigheter, vilka föreligger. I världen finns i dag hundratals miljoner människor, vilka tror på Bibeln. Många av dessa har på ett oförklarligt sätt fått uppleva bibelordets kraft, när de i bön har vänt sig till Gud med sina behov. Gud har ofta besvarat deras böner på ett t.o.m. övernaturligt sätt i mångahanda situationer.

(Vill verkligen liberalteologerna ta bort grunden för deras tro och kasta dem i tvivlets mörker, genom att påstå, att Bibeln inte är tillförlitlig?
Jesus själv sade : "Men den som förför en av dessa små som tro på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup.")

- Bibeln innehåller rikligt profetior, vilka ingen ärlig och förnuftig människa kan förneka . Här tas några exempel:

- Messias-profetiorna i GT. (Se - 300 prophecies about Messiah   fulfilled in Jesus Christ

- ISRAEL och Bibelns profetior
Man påstår ofta, att Bibeln inte har något budskap, när det gäller dagens Israel och Mellersta Österns händelser.
Läs själv vad Bibeln säger och begrunda dessa utvalda bibelord. Kommer t.ex. Sakarja 12:1-3 att gå i uppfyllelse inom en nära framtid !?

- Bibelns beskrivning av händelser, fenomen och människans attityder i de yttersta tiderna.

- T.o.m. nutidens teknik !

På många ställen beskrivs flygmaskiner. Beskrivningar av atombomber och dess fasor finns i Bibeln i dåtidens språkbruk. Läs också Uppb. 13:16-17. (Nuförtiden utprovas mikrodatorers (chips) placering under huden, för att kunna övervaka och styra människor. Efter omfattande undersökningar har man funnit, att de platser, som Bibeln omnämner, är de lämpligaste. Man kan anta, att Johannes inte kände till nutida "chips"-teknik.)

När jag läst hur "forskaren drar slutsatsen, att ...", har ofta Jesu ord i Matt 22:29 dykt upp :"I faren vilse, ty I förstån icke skrifterna, ej heller Guds kraft. ".

Tillbaka