TANKAR OM ISLAM

Denna framställning kommer inte att vara någon grundlig utredning om, vad islam är. För detta ändamål finns otaliga utredningar. Jag kommer att ta fram några högst personliga åsikter, varför jag som kristen inte kan acceptera islam. Dessa har framkommit och så småningom förtydligats under diskussioner med muslimer. Jag hänvisar dock till vissa uttalanden av andra för att i vissa fall ge en enhetligare bild.
Inom islam finns också många olika åsikter och tolkningar, vilka jag följaktligen inte kan gå närmare in på. Jag har inte heller den sakkunskap, som behövs för att närmare utreda alla dessa meningsskiljaktigheter. Jag återkommer till några av dessa tolkningars praktiska konsekvenser.

Jag har tidigare sammanfattat min negativa inställning till islam och Koranen :
"När det gäller religioner, vilka har en "konkurrerande Bibel", t.ex. islam med Koranen, är det klokast att starta från det, som man vet och sedan närma sig de områden, som man inte har närmare kunskap om. När jag vet, varför jag tror på Jesus, varför jag litar på Bibeln och vad denna tro har verkat i mitt liv, bör jag utgå från detta. När jag sedan gör jämförelse med Koranen, kommer jag till slutsatsen, att denna bok inte kan vara Guds Ord, emedan den är i konflikt med Bibeln i väsentliga frågor. Den är som andra religioners böcker i det avseende, att de kan innehålla mycken mänsklig vishet. Trots allt har de inte den auktoritet, som Jesus tilldelade Bibeln, närmast Gamla testamentet.
Dessutom är Koranen (och många andra motsvarande böcker) i konflikt med Bibeln i grundläggande frågor och därför utgör de orsaker, varför jag tror på Bibeln, också hinder att tro på dessa böcker. Så det finns inte goda orsaker, vilka skulle tala för dessa andra böcker, men starka orsaker, som talar emot dem.  Koranen innehåller mycket av det, som finns i Gamla testamentet, men har skrivits senare och utgör en förvrängning av Bibelns innehåll."

KAN  GUD  LJUGA ?
Utgångsläget är, att Bibelns budskap skrevs långt före Koranens. Islam förnekar inte direkt Bibeln med Gamla och Nya testamentet. Islam godkänner också de profeter, som är omtalade i Bibeln. Men enligt Koranen förnekas dock många av de sanningar, som omtalas i Bibeln. Muslimerna påstår helt enkelt, att Koranen är en fullständigare uppenbarelse ifrån Gud. Men vid närmare betraktelse uppstår här fullständigt olösbara problem.
Gud har i Gamla testamentet uppenbarat många sanningar, vilka har upprepats eller fått sin fullbordan i Nya testamentet. Hur är det möjligt, att Gud skulle 600 år senare ha gett nya uppenbarelser, vilka förnekar de tidigare uppenbarelserna. Detta skulle ju betyda att Gud är en lögnare! Detta är ju omöjligt. Då skulle det inte finnas någon sanning. Hur skulle man kunna tro och lita på en Gud, som ändrar åsikt? Jag återkommer mera konkret till dessa saker, när jag kort tar fram vissa markanta skillnader mellan kristen tro och islam.

Jesu betydelse
Islam godkänner i princip Jesus (Isa) som en profet. I praktiken förnekas hans gudomlighet, vilket har fatala konsekvenser. Som kuriosum kan nämnas, att den egyptiska fanatikern i berättelsen , som fick i uppdrag att bevisa att Koranen är sann medan Bibeln är en förfalskning, till sin förvåning fann, att Koranen tilldelade Jesus drygt tio gudomliga egenskaper, vilka endast tillhör Gud. Därför kan Jesus fullkomligt frälsa alla dem, som kommer till honom. Dessa gudomliga egenskaper hos Jesus var bl.a.: förmågan att skapa, kände till det fördolda, botade sjuka, uppväckte de döda, han försörjer, unik, total auktoritet, tronade över vattnet, domare och härskare, ser fastän han själv är osynlig, härligast och barmhärtigast, talade i liknelser, sänder ut budbärare, tog emot tillbedjan, kommer på molnen.

Gamla testamentet har ju förutsagt Messias, Dessa profetior (ca. 300) fullföljdes i Jesus Kristus. Om detta finns förteckning på engelska.  
Jag har en något förkortad version på finska.
  Koranen saknar alla dylika profetior och deras uppfyllelser. Man kan inte förneka alla dessa profetior?

En god jämförelse mellan Jesus och Muhammed ger också en talande bild av situationen.

Vilka är dessa konsekvenser av islams inställning till Jesus?

Treenigheten
Muslimerna kan inte acceptera Guds trefaldiga natur som Fader, Son och Helig Ande. Detta är tyvärr också svårt för många kristna. Men genom att förneka Kristi gudomlighet kan muslimerna inte heller förstå Kristi försoningsverk på korset.
Visserligen är det svårt för alla, också för kristna, att helt förstå Guds väsen. Jag ser denna treenighet överallt i Guds skapelse, som jag redogjort för på annat håll. Märkligt nog nämner också Koranen Skaparen i pluralis vid skapelsen. En svårighet, som är helt förståelig, är att begreppet "Sonen" för lätt tankarna till vårt familjebegrepp med fader, moder och son (barn). Därför påstår muslimerna, att Gud inte kan ha någon son. Men jag tror, att dessa associationer inte gäller beträffande Guds väsen. Också för kristna är Gud en. Men Han kan på basen av sitt delvis hemlighetsfulla väsen uppträda i olika former som Fader, Son och Helig Ande. Bibelns helhetsuppenbarelse blir delvis oförståelig och kanske motsägelsefull, om vi inte accepterar detta faktum beträffande Guds väsen.

Jesu frälsningsverk genom sin död och uppståndelse.
Enligt islam behövs ingen Frälsare och inget offer för våra synder. Allah är mäktig att rättvist behandla och döma människor utan sådant, som utgör en grundval för den kristna tron.
Men detta medför allvarliga och olösbara problem beträffande Jesu undervisning. Läs t.ex. Joh.3, där Jesus i klara ordalag påpekar pånyttfödelsens nödvändighet, beskriver Guds kärlek, som vill att alla skall tro på den "enfödde Sonen" för att undgå förtappelsen samt förutsäger sin korsdöd. (Såsom Moses upphöjde ormen i öknen….) Många andra uttalanden kunde framföras. Hur klarar muslimer av dessa problem? Jag har förstått genom att strunta i Jesu undervisning? Men jag tycker, att detta är oerhört motsägelsefullt. Först erkänner man, att Jesus är en stor profet och sedan förnekar hans budskap. Obegripligt!   

Jesu offerdöd.
Enligt muslimer behövs som nämnt inget offer. Allah kräver inga dylika.
Igen hamnar vi i skarp konflikt med Bibeln och dess profeters budskap. Gud har uppenbarat sitt budskap genom olika profeter och människor under olika tider. Budskapen kan ha varierande innehåll, men de får inte motsäga varandra. Uppenbarelsen kan gå vidare. Redan i Bibelns början berättas om människors offer till Gud. Offerprincipen går som en röd tråd genom hela Bibeln och har vid olika tidpunkter fått nya drag. Men de förnekar inte tidigare uppenbarelser. Så har t.ex. det mosaiska gamla förbundet, som är upprättat mellan Gud och Israel fullbordats i Jesus Kristus och vi lever i dag i det nya förbundets tid, som gäller alla folk. Det gamla förbundets offersystem beskriver och är förebild för det offer, som Gud offrade genom Jesus. Men Gud kan omöjligt 600 år senare annullera detta och påstå, att inget offer är nödvändigt för människans frälsning. Då skulle Han ju erkänna, att Han meddelat tidigare felaktigt. Men detta kan ju inte stämma? Eller hur? Islam förstår inte detta offersystem, vilket är förståeligt. Men inte kan kristna heller fullt förstå det lika litet, som vi kan fullständigt förstå Guds väsen. Men som skapad människa kan och vill jag åtminstone inte betvivla Guds vishet, som övergår vida mänskligt tänkande.

Guds kärlek
En sak, som muslimer inte kan fatta är Guds kärlek, som tydligt kommer fram genom Guds frälsningserbjudande genom Jesus Kristus. Speciellt i NT kommer detta fram på många platser bl.a. i Joh.3:16, 1 Joh.4:7-21 mfl. Enligt islam är Gud så stor, att han kan frälsa oss utan offer. Islams lära är att alla föds syndfria och får ta eget ansvar för sina handlingar.  Beroende på ens handlingar beror det sedan, huruvida vi tillbringar evigheten i Paradiset / Himlen eller i Helvetet. Därför saknas all form av frälsningsvisshet
De kan inte förstå, att Gud genom Jesus Kristus är vår Fader, som vi får närma oss i bön som Guds barn, om vi är pånyttfödda.

För en rättroende muslim är ovillkorlig underkastelse under Allahs vilja ett måste. Sålunda får han inte ta ställning till de oerhörda inkonsekvenserna, som jag här försöker ta fram. Vad är då skillnaden mellan att lyda Gud eller att underkasta sig Allah? Som kristna får vi enligt Bibelns budskap utgå från Guds kärlek, som Han har visat genom Jesus Kristus därigenom, att vi av nåd får vara Guds barn. När vi kommer till tro, är denna Guds kärlek utgjuten också i våra hjärtan. Vi får älska Gud av fri vilja och genom bönen ha kontakt med vår himmelske Fader. (Se närmare mina tankar om bön. )
Skillnaden kan belysas med en bild från ett äktenskap: Jag ser underkastelse som ett "tvångsäktenskap", som påtvingas eventuellt utan ömsesidig kärlek, men lydnad ett äktenskap, där parterna ingår frivilligt förbund på basen av ömsesidig kärlek. Visserligen kan båda misslyckas eller lyckas.  Men jag hoppas, att var och en ser den principiella skillnaden och vilkendera har större möjligheter att verkligen lyckas i positiv mening.

Är Ismael Abrahams son?
På denna fråga, som jag en gång fick, svarade jag: Visst gör jag det!
Men han var slavinnan Hagars son, inte löftets son via Sara.  NT behandlar i brevet till Galaterna också denna sak, som islam inte godkänner. Detta är en principiell skillnad mellan kristen tro och islam. Låt oss läsa, vad Gud själv har sagt i moseböckerna:
1 Mos.17:18 Och Abraham sade till Gud: "Låt bara Ismael få leva inför dig!" 19 Men Gud sade: "Nej, din hustru Sara skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Isak. Jag skall upprätta mitt förbund med honom, som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom.
21:12 Men Gud sade till Abraham: "Tag inte illa vid dig för pojkens och din slavinnas skull. Lyd Sara i allt hon säger till dig, ty det är genom Isak som du skall få din avkomma. 13 Men också slavinnans son skall jag göra till ett folk, eftersom han är din avkomling." Dessa Guds budskap kan omöjligt omintetgöras genom bortförklaringar, t.ex. förstfödslorätt eller annat.
Har Gud ljugit här? Vi bör ju beakta, att GT skrevs långt före Koranen.

Muslimers uppfattning om Bibeln
Eftersom Koranen i dessa saker och många andra, som jag inte närmare tar upp, kraftigt avviker från Bibelns budskap, har muslimer tagit inställningen, att Bibelns texter under årens förlopp har ändrats. Därför är de inte nödvändigtvis tillförlitliga. (Samma inställning har också många liberalteologer.)
Koranens budskap accepteras utan minsta kritik som tillförlitligt budskap från Allah. Men här möter vi igen muslimernas ytterst ologiska resonemang. Hur kan Koranen påstå sig ha den auktoritet att påstå, att erkända profeters budskap på Bibelns sidor är förvrängda lögner av sanningen. Till dessa profeter hör bl.a. Noa, Abraham, Jakob, Moses och Jesus. Vid tidpunkten för Koranens nedskrivande var Bibelns innehåll välkänd och allmänt accepterad. Efter denna tidpunkt kan ju omöjligen Bibelns innehåll ha ändrats. Enda möjligheten är, att Koranen har förvrängt, misstolkat och i många sammanhang blandat ihop personer och händelser från olika tidpunkter.

Jag citerar Krister Renard :
"Islam gör gällande att Koranen kom till Muhammed i fullt färdigt skick. På flera ställen hävdas att Koranen utgår från och är en fortsättning på Bibeln (se också sura 41:43 och 46:11).
Sägen: "Vi tro på Gud, på vad som nedsänts till oss och vad som nedsänts till Abraham, Ismael, Isak och Jakob och stamhövdingarna, på vad Mose och Jesus fått och vad profeterna fått ifrån sin Herre, utan att vi göra någon skillnad på någon bland dem, i det vi underkasta oss honom." (sura 2:130)
Enligt Koranen är således både Gamla och Nya Testamentet uppenbarelser från Gud. Samtidigt innehåller emellertid Koranen påståenden som direkt motsäger Bibeln. Förutom treenigheten och Jesu gudomlighet förnekas också korsfästelsen, uppståndelsen och att Jesus är människans frälsare (t ex sura 4:156). Muslimerna hamnar här i ett olösligt dilemma. Om de förkastar Bibeln måste de också förkasta Koranen, eftersom den stödjer sig på Bibeln som Guds Ord. Om muslimerna å andra sidan accepterar Bibeln, måste de i alla fall förkasta Koranen, eftersom den motsäger Bibeln. För att undvika detta problem menar man att Bibeln förvanskats efter det att Koranen kom till. Detta kan lätt tillbakavisas, eftersom vi idag har tillgång till bibelmanuskript som är mycket äldre än Koranen, vilken ju skrevs under 600-talets början. Det finns inte några som helst belägg för att Nya Testamentet, efter sin tillkomst år 40 - 90, skulle förvrängts på så väsentliga punkter som Jesu korsfästelse, uppståndelse eller att han är vår frälsare. Samma sak gäller Gamla Testamentet, vars trovärdighet bara ökat ännu mer tack vare fyndet av dödahavsrullarna."

Koranens verkliga bakgrund
Påstås, att Muhammed direkt fick Koranens budskap från ängeln Gabriel. Naturligtvis finns inga som helst bevis på detta. Enligt vad jag har förstått, skrevs Koranen under flera årtionden. Mera om detta finns i olika källor. Allt tyder på, att verkligheten är helt annorlunda än vad muslimerna blåögt vill tro.

Beträffande änglabudskap bör vi minnas NT:s inställning genom Paulus:
 "Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. 8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. 9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. (Gal.1)
NT slutar med orden: 18 För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. 20 Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus! 21 Herren Jesu nåd vare med alla.

Hur kan sedan Muhammed flera hundra år senare förneka NT:s budskap och lägga till kraftigt avvikande tolkningar?
Redan detta visar, att Koranen inte kan ha samma ursprung som Bibeln, därför att dessa inte är i samklang med varandra utan i bjärt kontrast i de frågor, som Gud velat förmedla oss människor.

När jag närmare tänkt igenom dessa redan framförda motstridigheter jämte en del andra hithörande konflikter, har en del Jesu ord fått helt nya aspekter:
Joh. 10:7 Då sade Jesus än en gång: "Amen, amen säger jag er: Jag är dörren till fåren. 8 Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. 9 Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. 10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd."
(Vem är tjuven? Inte enbart islam, också inom kristenheten finns dessa, vilka stjäl människans verkliga och naturliga frihet!)

Joh. 8: 31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, 32 och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria." 33 De svarade honom: "Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi skall bli fria?" 34 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav. 35 Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. 36 Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. 37 Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig därför att ni inte förstår mitt ord. 38 Jag talar vad jag har sett hos min Fader. Ni gör vad ni har hört av er fader."  39 De svarade honom: "Vår fader är Abraham." Jesus sade: "Om ni vore Abrahams barn, skulle ni göra Abrahams gärningar. 40 Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud. Så handlade inte Abraham. 41 Ni gör er faders gärningar." De svarade: "Vi är inte födda i äktenskapsbrott. Vi har bara en fader, Gud." 42 Jesus svarade: "Vore Gud er Fader, skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. 43 Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. 44 Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. 45 Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. 46 Vem av er kan överbevisa mig om synd? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? 47 Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud."

Man måste ju fråga sig, vem är tjuven, som har rövat Bibelns budskap och förvrängt dem? Han är lögnaren, lögnens fader, som förnekar Jesus och hans försoningsverk och tvingar människor att blint underkasta sig honom själv.

Koranens tolkning
Många muslimer anser, att Koranen inte behöver tolkas, eftersom den är given direkt av Allah. Det finns dock en hel del förklaringsverk (hadither), vilka hjälper en rättroende muslim att rätt förstå Koranens budskap.
Men när man betraktar händelserna i muslimvärlden, uppstår en ganska brokig bild av Koranens tolkningar. De är ingalunda enhetliga. Jag tycker själv, att följande grova indelning är ganska representativ:
"När det gäller synen på Jihad idag finns det tre kategorier av muslimer.
1. Sekulära muslimer som tror på de positiva verserna i Koranen, men som förkastar det som har med heligt krig att göra. De är den största gruppen av muslimer.
2. Traditionella muslimer som studerar islam, kan läran och praktiserar den, men tolkar jihad som en andlig kamp eller som inte önskar att ta del av Jihad av fruktan för dess konsekvenser.
3. Islamisterna som har som sitt mål att praktisera islam så som Muhammed gjorde det. De är villiga att utkämpa Jihad med våld och terror och de praktiserar islam efter Koranens ordalydelser."

Jihad
Visserligen tolkar en del detta som en andlig kamp och det må vara dem förunnat. Men den, som följer med händelserna av i dag, kan omöjligt förneka de tolkningar, vilka leder till de tragiska händelser, som nyheterna förmedlar dagligen. Fast bakom dessa finns också många andra motiv, kan man inte undgå korantolkningens stora drivkraft bakom dem. Detta kan och får inte förnekas eller förringas.
Min syn av allt detta kan uttryckas med ett citat:
"En av de allvarligaste delarna med islam är synen på våld. Det var genom list och krig som Muhammeds anhängare erövrade Mekka och kriget kan i Islam användas som ett medel för Guds syften (3:160-163). De som dödas i ett sådant krig lovar Muhammed en stor lön (3:166). Att bli frestad i sin tro är värre än att döda (2:187). Konsekvensen av en sådan lära kan aldrig leda till fredlig samexistens mellan människor."
" Genom historien har Jihad alltid stått för krig, i betydelsen krig mot icke troende och speciellt kristna. Koranen instruerar Muhammeds efterföljare  till att underkuva världen till hans religion och det inkluderar, om det behövs, användandet av militära erövringar."

Inställningen till judarna
För mig är insikten av djupet i detta ämne den kanske väsentligaste orsaken till, varför jag inte kan acceptera islams synpunkter.
Visserligen finns några positiva uttalande om judarna i Koranen, men i allmänhet är inställningen ytterst negativ. Många muslimer påpekar vidare, att islam ligger närmare judendomen än kristendomen, men helhetsbilden bekräftar enligt mitt förmenande mycket klart den negativa grundsynen.

Faktum är, att Gud har utvalt Israel till sitt egendomsfolk, genom vilket Han har förmedlat mänskligheten viktiga saker, Bibeln och Jesus Kristus som vår Frälsare. Fastän detta folk har avvikit från Guds vilja, även ännu denna dag, kommer de ännu i framtiden ha en viktig roll. Händelserna under vår tid bekräftar, att vi snabbt närmar oss denna tid, när Israel slutligen kommer att bli fullt återställd för sin uppgift.

I Bibeln finns klara uttalanden, att Guds val av Israel till sitt egendomsfolk inte har upphört. (T.ex: Jer. 31 och 33). Men denna Guds plan i och genom Israel kommer att omintetgöra Djävulens planer och hans makt. Därför har han på många sätt försökt hindra Israel och göra det oförmöget att fullfölja Guds avsikter. Kampen i Främre Östern är i första hand inte en militär eller politisk kamp, utan det är fråga om en kamp i andevärlden. Detta kan eller vill världens ledare inte inse och försöker bemästra situationen med egna lösningar. Dessa leder dock inte till en verklig och bestående fred. Endast tillfälliga perioder av vapenvila eller lugnare tider kan åstadkommas. Under ytan tillspetsas situationen allt mera intensivt. Här ser jag islams "jihad"-falang som Djävulens verkliga hantlangare. Situationen kan tyvärr inte bemästras med mänskliga ansträngningar. Visserligen kan man ta fram en massa faktorer och olägenheter bakom detta kaos, som råder. Men enbart genom att förbättra och korrigera dessa yttre olägenheter, når man inte varaktig fred. Hatet och propagandan har nått sådan utsträckning, att återvändo inte är möjlig.

Jag kunde påpeka många av dessa faktorer och propagandalögner, vilka förvärrar situationer, men jag avstår från detta i denna framställning. Bibeln och i synnerhet GT innehåller många profetior och uttalanden, som stöder dessa tankar. Koranen innehåller inga hänvisningar till dessa saker. De negligeras fullständigt. Några av dessa   profetior kan läsa på annat håll.
Läs också "Kort om Israel"

När diskussionerna om Jerusalem går heta, kan nämnas, att Bibeln nämner Jerusalem över 600 gånger, medan Jerusalem inte omnämns en enda gång i Koranen.
Det är närmast en tidsfråga, när profetian i Sakarja 12  kommer att uppfyllas.
1 En profetia, HERRENS ord om Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne: 2 Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. 3 Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne. 4 På den dagen, säger HERREN, skall jag slå alla hästar med förvirring och deras ryttare med vanvett. Men över Juda hus skall jag öppna mina ögon, när jag bland folken slår alla hästar med blindhet. 5 Då skall Juda stamfurstar säga i sina hjärtan: "Jerusalems invånare är vår styrka, genom HERREN Sebaot som är deras Gud."

Mera information om Israel och deras ställning enligt Bibelns budskap och enligt utvecklingen under de senaste årtiondena finns i länkarna, skrivna av Krister Renard:
Vad har judarna för rätt till landet Israel?
Men vad har araberna och islam för rätt till Jerusalem och Israel?
FN -- opartisk medlare eller partisk aktör?
Vem bryter egentligen mot fredsavtalet? (1998)
Vill araberna verkligen ha fred med Israel?
Vad är lösningen då?

Slutsats:
Fastän jag med dessa kortfattade tankar inte kan övertyga alla, borde de dock väcka till besinning. Jag vill inte heller påstå, att alla detaljer är absolut sanning, men den helhetsbild, som jag fått genom dessa funderingar kan inte på basen av någon enskild detalj rubbas. Detta betyder, att den rätt så vanliga bilden av kristendom och islam som nästan jämställda, inte kan accepteras. Visserligen finns inom den historisk-kritiska forskningen många strömningar, vilka försöker sammanjämka olika religioner. Jag har dock på många ställen motiverat, varför jag inte kan acceptera dylika strömningar.

Kanske avslutar jag med ett uttalande av en muslim, som jag fick med anledning av de fakta, som jag också här tagit fram:
" Det är inte muslimer som säger något om de tidigare uppenbarelserna utan det är Allah SWT Själv som berättat, dock ej i detalj, att något har hänt med de tidigare uppenbarelserna. VAD vet vi inte, bara att något har skett. Det är därför som Han beskyddat Koranen så att den inte går att förändra på något sätt. Vilket inte heller har skett sedan dess uppenbarelse, trots att många tappra försök har gjorts. Den står sig intakt. Koranen är hjärtat i Islam och därför är dess beskydd så centralt i Islam."

Sedan måste man ju fråga sig, vem Allah är? Inte är han åtminstone Bibelns Gud.  Var och en må själv fundera på detta på basen av det, som jag har framfört.

Läs också tankar om islam av Krister Renard.

Islam är ett synnerligen månsidigt fenomen beroende på, hur man betraktar den. Mera om islam kan du få från denna länksamling.

Ett oerhört motbjudande drag inom den muslimska världen, som borde väcka till besinning, är den förföljelse av kristna, som försiggår överallt i världen, där muslimer härskar. Mera om detta kan du läsa i "Islam förföljer oliktänkande".

På engelska finns bl.a. denna utmärkta sajt: Answering-islam

 

Retur