ÄR DEN KRISTNA TRON FÖRNUFTIG?

NÅGRA  REFLEKTIONER  PÅ  BASEN  TEKNISKA  IAKTTAGELSER   OCH   VARDAGLIGA  ERFARENHETER.

J. LINDELL

För många, t.o.m. religiösa människor förefaller många av de bibliska sanningarna oförnuftiga eller åtminstone obegripliga. Pilatus' fråga : "Vad är sanning?" är högst aktuell än i dag. Många förkastar den kristna tron bara för att de inte förstår allt - men samtidigt ivrigt utnyttjar teknikens vinningar utan att i grund och botten förstå någonting alls. Huvudsaken är att tekniken fungerar.

Också evangeliet fungerar än i denna dag. Det kan tusenden och åter tusenden också i vårt land vittna om. Andra har kanske blivit besvikna, därför att det kristna budskapet inte har visat sin kraft,  måhända därför att de inte har varit villiga att ödmjuka sig . För många är kristendomen enbart en vacker lära eller sedvänja, vilken inte har någon praktisk betydelse  - och går miste om mycket.

Trots att vi inte med vår hjärna kan förstå Guds verk så behöver tron för den skull inte vara oförnuftig. Tvärtom kan det vara mera ofönuftigt att inte tro på evangelium.

Tyvärr finns det många saker i vår tid, som försöker riva ned den kristna tron. Utvecklingsläran försöker med alla medel bortförklara Gud som skapare. Liberalteologin försöker  urvattna det kristna budskapet till enbart mänskliga läror. Dessutom finns det i våra dagar många obibliska religiösa strömningar inför vilka människorna står villrådiga och handfallna. Det tycks verkligen  vara svårt att få grepp om sanningen. Finns det en sådan?

Jag kommer inte att angripa dessa problem här vetenskapligt eller teologiskt utan att endast med hjälp av sk. sunt bondförnuft påvisa vissa fakta , vilka jag ställts inför, när jag brottades med dessa problem. Inför ett val är det viktigt, att fördomsfritt och mångsidigt undersöka olika alternativ och ärligt välja det mest förnuftiga ifall därtill finns möjligheter eller det minst oförnuftiga, ifall allt inte kan förklaras. Ofta kan vår otro stirra sig blind på några detaljer, vilka blir avgörande för våra beslut , utan att fatta, att helheten pekar i rakt motsatt riktning.

FINNS  DET  EN  GUD?

För många är detta en onödig fråga, medan andra grubblar på den. Utvecklingslärans förespråkare försöker förklara hur allt så småningom utvecklat sig. Först skedde en stor explosion. Sedan uppstod livet av sig självt och så började den gigantiska evolutionen, vilken ledde till människosläktets uppkomst i sinom tid. Eftersom allt detta kan   "förklaras" helt naturligt, så behövs ingen Gud och Skapare.

Allt detta är vetenskapsmännens teorier inför vilka vi lekmän på området inte har mycket att komma med. Endast sunt bondförnuft?

Låt oss jämföra en liten detalj i det majestätiska universiumet  - en människa - med en modern kemisk process-industri. Alla vet vi vad en  människa är och de flesta har väl någotslags begrepp om vad som finns i en modern fabrik. Det finns många likheter. Sist och slutligen är också människan en avancerad processindustri. Vår kropp producerar en stor mångfald av kemiska föreningar för att vår kropp skall fungera. Mängderna är visserligen inte stora men i sin komplicitet och mångfald överstiger de långt de resultat, som en jättestor anläggning kan åstadkomma. Av dessa "industrier" finns det över 5 miljarder på vår planet.

Vår kropp är också försedd med eget kraftverk, vilket producerar energi och värme för vår kropp. Som bränsle använder vi dagligen  mer eller mindre kulinariska maträtter. Vår kropp består också av massa rörledningar ut till varje del av kroppen. Blodomloppet sköter ju om både mattransporten och avfallstransporten. (Någonting för våra transportproblem i samhället??). Transporten sköts av en pump, som utan stagnation kan fungera upp till 70 - 90 år. (Våra industrier skulle  med glädje ta dylika apparater i användning.)

Låt oss fortsätta!   Vår lilla processindustri är också försedd med instrumentering av synnerligen hög kvalitet. ögats synförmåga, örats hörsel, smak-, lukt- och känselsinnena är tillsvidare oslagbara trots den oerhörda tekniska utvecklingen. Finns dessutom ett sjätte sinne?

Dessutom finns det en långt utvecklad dator, som registrerar massor  av intryck och som styr den oerhört invecklade automatik, med vilken vi överhuvudtaget kan funktionera och utföra våra dagliga sysslor.

Vi är så vana vid allt detta, att vi oftast reagerar först när någonting klickar. M.a.o vi lever och gör våra sysslor utan ens fundera, hur allt är möjligt. Om vårt förstånd utgör ett kriterium för vad, som är möjligt, så måste vi ju inse, att hela vårt liv är helt oförnuftigt, vilket vi ju inte alls kan tro på !?

Det finns ju också olikheter som t.ex. människans fortplantningsförmåga och annat, vilket är bara en avlägsen dröm i dagens industri.

Slutsumman är, att människan är en långt mera invecklad men samtidigt mera utvecklad mekanism än den mest avancerade industri.

Om nu enligt evolutionisterna människan har utvecklats utan någon som helst skapare helt slumpartat, så borde det ju vara betydligt lättare och mera logiskt att tänka sig, att en fabrik utvecklar sig själv så småningom från intet utan någon som helst hjälp från forskare, planerare, apparatkonstruktörer och   -tillverkare samt byggnadsarbetare .  

Alla vet vi ju hur oerhörda människoinsatser har behövts för teknikens utveckling. Bakom varje vara i en butik ligger målmedvetet utvecklings- och produktionsarbete. Så vitt jag kan se är det bara evolutionisterna som förfäktar påståenden tvärtemot mänskligt förnuft.

Det har skett långsamt under miljontals år ! Alla vet ju, vilken "utveckling", som sker i byggnad ,som inte sköts, under redan några år för att inte tala om tusentals år.

När det talas om en slumpvis (eller via urval etc.) styrd utveckling är det fråga om sannolikheter av sådana format, att knappast någon förstår, vad det rör sig om. T.ex. generna i vår kropp innehåller information, som troligen motsvarar tusentals sidor text i en bok. Huru kan "bokstäverna" i denna    information av sig själv ha kunnat ordna sig i meningsfull och funktionsduglig ordning. Sannolikheten är ju dessutom oerhört stor, att "bokstäverna" bildar en funktion, som förstör hela den tidigare utvecklingen. Hur har byggstenarna i denna information, aminosyrorna, uppstått? De kan bildas från sina beståndsdelar endast under strängt begränsade förhållanden i en reducerande miljö. Dvs syre får ej vara  närvarande. För att livet skall funktionera, behövs syre. Huru kan livet uppstå i förhållanden, där det ej kan funktionera?

En slumpvis utveckling strider emot den allmänt antagna termodynamikens  andra huvudsats. Enligt entropilagen ökar oordningen i ett system hela tiden utan energitillförsel utifrån. Man talar mera allmänt om naturligt urval. Men vid val behövs alternativ. Hur har dessa alternativ uppstått?

Detta var bara några hastigt framkastade frågor, vilka visar att allt nog inte är så lätt bevisat.

När vi ser den underbara harmoni, som råder i naturen, såvida människan inte rubbar den , måste vi ju i ödmjukhet och vördnad böja oss inför den Gud och Skapare, som i detalj har planerat allt detta.

ÄNDAMÅLET  MED  SKAPELSEN

Tidigare  försökte jag enkelt utan desto  vidare vetenskapliga eller teologiska teorier påvisa, att det är mycket  enklare att tro på Gud som universums Skapare än att tro på en slumpvis utveckling ur intet.

Om Gud har skapat allt detta, så inställer sig många frågor. Varför har  Han skapat världen? Vad är Hans mening med allt detta? Hurudan är  Gud? Vad är människans uppgift och ställning? Frågor har ställts i tusental.

Låt oss först återvända till vår "processindustri". Bakom varje modern industri av idag finns det människor, som antingen som privatpersoner eller som representanter för någon firma eller statsmakten har fattat beslut om byggandet av ifrågavarande industri. Beslutet har alltid motiverats med klart definierade ändamål för anläggningen ifråga. Dessutom har det funnits finansierings- och andra resursplaner. (En annan fråga är, huruvida planerna har varit fullt realistiska.)

Ingen bygger en fabriksanläggning bara på skoj. På samma sätt kan vi anta, att Gud, som har skapat "prosessanläggningen" människan jämte allt annat, har ett klart ändamål och ingående detaljerade planer för allt. Liksom fabriksanställda har vi människor inte klar vetskap om alla  planer i detalj och vi kan många gånger förundra, varför allt är , som det är.

En fabriksanläggning lämnas inte att stå tom. Fabriksledningen anställer folk, ger dem uppgifter och skolar dem. Det ges detaljerade instruktioner om hur allt skall skötas och funktionera. Det är brott mot anställningsvillkoren att negligera dessa instruktioner. Genom att strunta i tex säkerhets-föreskrifterna kan man tillfoga sig själv och  andra stora skador och straffen kan vara ansenliga.

Om Gud har skapat oss till denna värld, har Han då gett oss dylika föreskrifter instruktioner om, hur vi skall leva? Ja,det har Han.Tidigare talade Han ofta direkt. Numera har vi Bibeln, från vilken vi får veta Hans vilja.

ÄR  BIBELN  TILLFÖRLITLIG?

Är Bibeln verkligen  tillförlitlig? Vilken skillnad är det jämfört med andra böcker? Liberalteologerna säger, att Bibeln är skriven av människor och därför likvärd med andra böcker och kan  studeras och utforskas med samma metoder. Många saker i Bibeln är ju svåra att förstå med vårt förnuft.  Vad är Bibelns egen utsago?

Bibeln är visserligen skriven av människor, men dessa har varit ledda av Guds Ande (1 Petr.1:10-11 mfl) och har därvid kunnat framföra budskap direkt från Gud fastän ibland färgade av mänskliga nyanser.

Översättningssvårigheter, brist på kunskap om den tidens människor  och deras seder jämte vår oförmåga att vilja och kunna förstå, kan förorsaka svårigheter för oss.

Om vi ber fyra människor, vilka ser tex ett hus från olika riktningar, beskriva huset, får vi fyra olika beskrivningar. Många detaljer kan vara motstridiga, men de är dock sanna. Kanske de flesta "fel" och motstridigheter i Bibeln beror jämte översättningsfel eller -nyanser just på vår oförmåga att se och fatta denna mångfald av synvinklar  i Guds skapelse. T.o.m. som troende är vi ofta i detta avseende  mer eller mindre "blinda", vilket ofta har splittrat de kristna.

Vem är den människa, som vågar ställa sig över Gud och avgöra, vilka ställen vi kan lita på och vilka ej?    Eftersom Bibeln är avsedd för oss till undervisning och ledning, tror jag, att Gud har vakat över sitt Ord, så att det är tillräckligt tillförlitligt trots människors medverkan vid utformningen.

När vi människor undersöker olika saker behöver vi lämpliga mätinstrument och -metoder. Ingen skulle ju komma på iden att tex. mäta strömstyrkan i en el-sladd med hjälp av en hushållsvåg eller en volym med enbart ett längdmått. Däremot tycks endel tro, att de kan utforska Guds väsen och Guds Ord med samma metoder, som man forskar mänskliga teorier och skrifter. Man märker inte att Gudsbegreppet för med sig nya dimensioner, för vilka behövs nya "mätmetoder". Bibeln säger, att vi endast med hjälp av av Guds Ande kan utforska Guds väsen. Annars hamnar vi lätt på avvägar. Detta kräver stor ödmjukhet, därför att ingen kan "kommendera" Guds Ande. Paulus behandlar dessa frågor i 1 Kor 1 - 2.

Hur är det med undren och andra obegripliga ställen i Bibeln? För  det första måste vi fatta, att Gud, som har skapat allt detta, har också makt och möjligheter att gripa in i skeendet på för oss obegripligt sätt. Detta får många människor uppleva än i dag, när de ödmjukt förlitar sig på Gud. För en modern apparattillverkare är det ju ingen    svårighet att få sin apparat att fungera på ett avvikande sätt. Eller tänk på ett ADB-program, som vid vissa specialtillfällen kan fungera på ett totalt onormalt sätt.

Om vi inte tror på Bibeln som Guds Ord, huru kan vi då förklara alla de profetior, vilka bokstavligen har gått i uppfyllelse tusentals är  senare. Bl.a. prof.Kaitera har matematiskt räknat sannolikheten för några händelser och funnit att den är nästan obefintlig, ifall människor skulle ha själva uttalat dessa profetior.

Och huru bortförklara de tusentals tom. miljontals människors vittnesbörd om att Bibeln har visat sig tillförlitlig, när de har trott på den. Dessa vittnesbörd kan inte ens liberalteologerna göra om intet.

När jag summerar ihop alla dessa för och emot beträffande Bibeln som Guds rättesnöre för våra liv, har jag funnit att det långt mera förnuftigt att tro på Bibeln än att förneka den och degradera den till någonslags "mytologi".

Den stora och viktiga frågan är : Följer vi de av Gud givna föreskrifterna eller lämnar vi dem helt nonchalant åt sidan. "Gud låter inte gäcka sig. Vad en människa sår, det skall hon också skörda !"

Jag skall ännu  plocka fram några vanliga vardagsföreteelser och tillämpa dem på den andliga sidan.

 

ÄR  DET  SVÅRT  ATT  TRO ?

Tidigare  har jag helt kort  konstaterat, att tron på Gud som skapare och Bibelns tillförlitlighet kan te sig logiskt långt mera förnuftigt än att förneka dem, eftersom vi inte  kan förstå och fatta allt med vår begränsade tankeförmåga.

Jag skall nu spinna vidare på tråden och ta fram några helt vardagliga fenomen.

När jag själv brottades med dessa problem och Gud själv började tala genom den processanläggning, där jag var anställd, jämte många andra tekniska företeelser i vår tid, lade jag märke till hur svårt det  tycks vara att tro på andliga realiteter,medan vi nästan utan vidare litar på liknande tekniska nyvinningar.

En stor villfarelse i vår tid är att tro, att vi inte behöver bry oss om andliga saker så länge allt går bra och vi klarar oss på egen hand.

I en industriproduktion kan små relativt obetydliga avvikelser redan i processens början ha ödesdigra verkningar på produktens egenskaper i processens slutskede eller rent av kanske först hos kunden. Förövrigt tycks processen löpa väl och ingen märker någonting . Men de små föroreningar, som har kommit med, kommer till synes när den färdiga produkten utsätts för specialtester. Men då är det för  sent att rätta till felen.

På samma sätt kan de "små" (?) avvikelser vi gjort från Guds "instruktioner" dyka upp vid domens dag, trots att vi annars levt ett till det yttre exemplariskt liv. Vad vi  behöver är rättfärdiggörelse genom tron på Jesus Kristus.( Den ena av Luthers två huvudprinciper !)

Vad är rättfärdiggörelse och frälsning?  "Tro på Herren Jesus, så bliver du frälst!"   Kan det vara så enkelt? Behövs det inte nära övermänskliga ansträngningar för att få en levande kontakt med Gud?

Mina tankar har förts till den elektriska belysningen. Det skymmer ute och blir mörkt. Vi trycker på en liten kontakt och - genast blir det ljust. Huru skulle saken ha tett sig för tex. någon av våra förfäder på besök? I stället för att trycka på knappen skulle han tvivlande och med stor "vishet" ha börjat undersöka systemet och funnit att där endast finns metalltrådar, inga pärtor och ingen olja. Slutsatsen skulle ha varit - omöjligt. Och dock fungerar det - förutsatt att systemet är kopplat till en strömkälla. Annars händer ingenting.

Frälsningen också fungerar endast, om vi i tro tar emot det fullbordade försoningsverk, som Gud genom Jesus Kristus erbjuder oss. Detta fungerar, även om vi inte kan fatta huru och varför det sker. Ingen självgjord tro, hur tilltalande den än är, kan rädda oss.

Kontakt med en Gud, som tycks oss så avlägsen? Kan Gud höra våra böner? Vi vet att med dagens teknik, avstånd inte hindrar kontakter. Vi kan tala i våra vardagsrum med människor på andra sidan jordklotet och via TV se saker, som samtidigt händer på tusentals kilometers  avstånd. Endast få människor kan verkligen förstå, hur detta är möjligt, men alla kan vi trots detta ta del av detta genom att använda  dessa apparater enligt givna instruktioner. Men med egna "kopplingar" kommer vi nog inte långt. För våra "visa förfäder" skulle berättelser om dessa teknikens vinningar ha tett sig som fånigheter, sagor eller trevligt drömmeri.

Vet Gud allt, vad vi gör? Med tanke på dagens långt utvecklade mät- och datateknik bör det inte vara svårt att kunna ana sig till, att detta inte utgör någon svårighet för Honom, som har planerat och skapat allt in i minsta detalj. Visserligen måste vi minnas, att Gud inte är materie utan har långt större resurser än vi människor.

En redaktör nämnde för någon tid sedan i en tidning, att han inte kan förstå uppståndelse. Litet lekfullt kan man konstatera, att det är bra, att han inte blivit jordbrukare. Ty en sådan behöver en stark tro på "uppståndelse"! Vilken "dårskap" att på våren kasta bort dyrbart utsäde och "begrava" det i mullen, då det kunde bli till mat för många.  Men jordbrukaren vet, att fast han aldrig får tillbaka det korn, som han sått, att efter någon tid randas "uppståndelsens dag", då han får  skörda mångdubbelt. Paulus behandlar detta ämne i 1 Korinterbrevet 15.

Vad är pånyttfödelse? Det är ett liv i levande kontakt med en levande Gud. Död materia kan inte föda liv. Likaså kan vi människor inte  heller, om vi är "döda i våra synder" skapa denna kontakt med Gud. Endast genom Jesus kan vi återfå denna kontakt.

Vad är detta andliga liv? Jag kan inte tillfredsställande förklara det. Men inte kan jag heller, och troligen ingen annan, förklara vad detta fysiska liv, som vi lever, i grund och botten är. Vetenskapsmän och andra visa personer  kan långt i detalj beskriva huru det fungerar. Men ingen vet riktigt vad det är. Men en vanlig människa behöver inte ens alltid i detalj veta hur det fungerar. Men hon vet ändå med säkerhet, att hon lever. Så är det också med det andliga livet. Fast vi inte tillfredsställande kan förklara det, kan vi leva det. För att leva måste vi äta och andas. För att det andliga livet skall fortbestå, måste vi hämta ny näring genom Guds Ord och bön.

"Kristendom är min privata sak, som ingen annan behöver veta om", sägs  det ofta. Är det så? I princip kan det fungera, men nog verkar det lite onormalt om en människa fysiskt lever så isolerad och undanskymd att ingen annan märker henne. Enligt Bibeln borde vi andligen vara ljus och salt i vår omgivning.

I all skolning och forskning gäller paradoxen :"Ju mera man vet, desto  mindre vet man". Ju mera man tränger in i ett ämnesområde desto vidare vyer öppnas framför en nästan i det oändliga och nya frågeställningar dyker upp. Så är det också vid bibelläsning, om vi närmar oss Ordet ödmjukt och öppet. En allvis och kritisk inställning däremot hindrar  oss att få svar på de verkliga livsfrågorna.

Nästan alla har någon gång varit ute och kört bil och blivit tvungen  att använda karta. Då är tre frågor ytterst viktiga : Varifrån kommer jag? Vart är jag på väg? Var är jag just nu? Dessa frågor är också ytterst väsentliga, när vi söker rätt kurs i livet med hjälp av Guds karta till oss, Bibeln.

Jag hoppas, att dessa strödda tankar skall ge impulser till människor, vilka ärligt står frågande inför livsfrågorna. Däremot må de människor, vilka tror sig veta allt och kan sätta sig över allt vad Gud heter, inte göra sig besvär med dessa funderingar.          


Israel och Bibelns profetior   |   Vad skall man tro på    |   Kristendomens centrala budskap   |   Vad är tro  |    Grunderna för den kristna tron   |   Vad är bön   |    Andlig tilväxt-huru leva som kristen i vardagslivet   |   Förlåtelsens kraft   |    Andliga nådegåvor   |  

Retur