ILMESTYSKIRJAN PROFETIAT

ILMESTYSKIRJAN PROFETIAT

Ote Pentti Kaiteran kirjasta : Ihmiskunnan tulevaisuus ja Raamatun profetiat

ARI-kustannus 1976 (sivut 59-65)

"Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt" (Ilm. 1: 1,2).

Ilmestyskirja on aina ollut vaikeimmin tulkittavia Raamatun kirjoja. Siitä on kirjoitettu monia hyvin erilaisia selitysteoksia (3). Mikään Raamatun kirja ei ole ollut niin väärin ymmärretty kuin se. Lutherkin esitti, että olisi ollut parempi, kun koko Ilmestyskirja olisi jäänyt Uuden testamentin ulkopuolelle, koska sen sanoma on niin vaikeaselkoista. Sen sijaan juutalaiset antavat Ilmestyskirjalle suuren arvon ja heidän piirissään on jopa mainittu, että se kuuluisi paremminkin heille kuin kristityille (12).

Ilmestyskirja käsittelee lähinnä niitä lopun aikoja, jotka päättyvät Jeesuksen toiseen tulemiseen ja jotka ovat vielä edessäpäin. Sen jälkeen seuraa tuhatvuotinen valtakunta, jossa Kristus hallitsee, ja tämän jälkeen maailman loppu ja viimeinen tuomio. "Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole."

Näin Ilmestyskirja muodostaa päätöksen Raamatulle, joka alkaa maailman luomisesta.

Johannes kuvaa profetiassaan tiettyjä lopun aikojen olosuhteita ja sen ajan välineitä niin yksityiskohtaisesti, että niiden perusteella voidaan päätellä kirjan profeetallinen luonne, josta teologit ovat väitelleet. Nämä profetiat liittyvät tämän vuosisadan olosuhteisiin niin läheisesti, että vasta nyt ne ovat tulkittavissa tavalla, jossa ei tarvitse paeta teologien viljelemän "vertauskuvallisen" käsitteen taakse.

Lukiessani Ilmestyskirjaa on minulle jäänyt se vaikutelma, että Jeesus on tahtonut kauimmin eläneen opetuslapsensa Johanneksen kautta korostaa niitä asioita, joissa opetuslapset ja syntyneet seurakunnat ovat käsittäneet väärin Hänen opetuksensa tai antaneet vääriä korostuksia niille. Tämä tulee ilmi seitsemälle seurakunnalle osoitetuista kirjeistä Ilmestyskirjan alussa. Samoin myöhemmin profetiaan liittyy piirteitä, joista tämän luonteiset tarkoitukset tulevat ilmi. Tämän lisäksi keskeinen painopiste Ilmestyskirjassa on seitsemän sinetin, seitsemän pasuunan ja seitsemän maljan profetioissa.

Philberthin mukaan (12) Ilmestyskirjaan sisältyvä selonteko lopun ajan tapahtumista on tulkittavissa ratkaisevia yksityiskohtia myöten selostukseksi ydinaseilla käytävästä suursodasta ja sen tapahtumista. Kirjassa ei ole lainkaan symboliikkaa, mutta se on tullut ymmärrettäväksi vasta viimeksi kuluneen 40 vuoden aikana.

Ilmestyskirjassa on teknisiä tapahtumia koskevia havaintoja selostettu mitä yksinkertaisimmin, ei-teknisin ja silti erittäin sattuvin sanoin. Tällainen mestarillinen esitys on mahdollista erittäin teräväkykyiselle havaitsijalle, joka kuitenkin kuuluu tekniseltä tasolta aivan toiseen aikakauteen kuin hänen selostamansa tapahtumat - nykyisin mitoin katsottuna tyystin ei-tekniseen aikakauteen 2000 vuotta sitten.

Philberth huomauttaa, että Ilmestyskirjan sanomaa ei ole pyritty millään tavoin korostamaan tai tavoittelemaan ihmisen luontaiselle ymmärrykselle saavutettavissa olevaa ilmaisua. Siinä ei kiinnitetä mitään huomiota selostettujen asioiden ja tapahtumien käsittämättömyyteen aikaisempina aikoina kuin nykyiset ovat. Tämän päivän näkökulmasta sama seikka lisää sanoman arvoa tavattomasti, koska se on nyt ymmärrettävissä.

Ilmestyskirjan asioiden on varsinkin menneiden aikakausien ihmisistä täytynyt tuntua aavemaisen fantastisilta. Vielä 1940- ja 1950-luvuilla ilmestyneistä Raamatun uusista laitoksista ja käännöksistä ilmenee, että alkutekstin tulkitsijat katsoivat olevansa pakotettuja selittämään pahoiksi hengiksi ja demoneiksi asioita, jotka vuodesta 1960 lähtien näyttävät olevan mitä nykyaikaisimpien taisteluvälineiden tarkkaa kuvausta. Kirjassa esitetään asioita, jotka luonnontieteen käsityksen mukaan näyttivät tyystin menettäneen kaiken uskottavuuden (taivaalta putoavat tähdet - tekokuut), mutta jotka nyt ovat saaneet uuden käsitesisällön ja tulleet kaikkialla maailmassa tunnetuiksi.

Philberth perustelee väitettään, että Ilmestyskirjan mukaan aikojen lopussa tapahtuu ydinsota, mm. seuraavasti: Tältä pohjalta sanomaa tulkittaessa siitä ei voida osoittaa puuttuvan ainoatakaan niistä merkittävistä aseista, joita taktisten ja strategisten vaatimusten mukaan on jo suunniteltu tai voidaan ajatella käytettävän. Toisaalta ei Ilmestyskirjassa, sen tätä tapahtumasarjaa koskevissa

luvuissa selosteta ainoatakaan sellaista ilmiötä, joka ei olisi juuri tämäntapaisessa sodassa odotettavissa. Sitä paitsi voidaan osoittaa, että kaikkien käytettävien aseiden toimintaan, siihen liittyviin ilmiöihin sekä aseiden vaikutuksiin liittyvät yksityiskohdat, jotka Ilmestyskirjassa mainitaan, voidaan tulkita jopa luonteenomaisimpia yksityiskohtiaan myöten nykyisen tietomme ja sotatekniikan valossa.

Edellä selostetut Philberthin päätelmät antavat jo sellaisenaan vakuuttavan perustelun profetian aitoudesta. Ne ovat siinä suhteessa mielenkiintoisia, että vaikka Ilmestyskirja kuvaa teknisen kehityksen viimeisiä saavutuksia, profetioissa ei ole mitään sellaista, joka nykyaikana ei olisi tiedossa. Kun tekninen kehitys menee eteenpäin valtavalla nopeudella - ja näin on erityisesti asia sotatekniikassa - tämä viittaa siihen, että elämme jo varsin lähellä Ilmestyskirjan kuvaamien tapahtumien aikaa.

Jos Ilmestyskirjan profeetallista luonnetta tutkitaan sen menettelytavan mukaan, mitä edellisessä luvussa on käytetty, voidaan ottaa tarkasteluun mukaan paitsi sotaan myös normaaliin elämään kuuluvia yksityiskohtia, jotka tarjoavat yhtymäkohtia muihin profetioihin.

Sinettien avaamiseen liittyen Johannes kertoo: "Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan: 'Tule!' Ja minä näin, ja katso: musta hevonen; ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin ikäänkuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan: 'Koiniks-mitta nisuja yhden denarin, ja kolme koiniksia ohria yhden denarin!' " (a) (Ilm. 6:5, 6).

Kuudennen sinetin avaamiseen liittyy suuri maanjäristys sekä taivaan tähtien putoaminen maahan, minkä seurauksena "maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin" (b) (Ilm. 6:15).

Pasuunoihin liittyen Johannes kertoo mm.: "Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasuunaan; niin tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle (c) ja kolmas osa maata paloi, ja kolmas osa puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho paloi (d). Ja toinen enkeli puhalsi pasuunaan; niin heitettiin mereen ikäänkuin suuri tulena palava vuori (e); ja kolmas osa merta muuttui vereksi,ja kolmas osa luoduista, mitä meressä on ja joissa henki on, kuoli, ja kolmas osa laivoista hukkui (f). Ja kolmas enkeli puhalsi pasuunaan: niin putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin tulisoihtu, ja se putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä, ja vesilähteisiin. Ja tähden nimi oli Koiruoko. Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt" (g) (Ilm. 8:7-11).

a) Denari oli Jeesuksen aikana miehen päiväpaikka ja koiniks-mitta vastasi yhtä päiväannosta jyviä. Tämä profetia osoittaa viljan hinnan kalleutta. Yleisesti onkin hyväksytty tulkinta, että kolmas sinetti paljastaa lopun aikoina esiintyvän nälänhädän (vrt. luku 1).

b) Tämä on selvä kuva pommisuojista, joista ihmiset etsivät turvaa sodan aikana.

c) Tässä on kuvaus atomisotaan liittyvistä pommituksista.

d) Maalle tapahtuvat pommitukset saavat aikaan paloja niin laajassa mitassa, että Johanneksen aikana sellainen ei ollut mahdollista.

e) Mereen pudotettuna atomipommi synnyttää vuorta muistuttavan patsaan

f) ja saa aikaan suuria tuhoja meren elämässä ja laivoissa.

g) Atomipommin putoaminen aiheuttaa juomavedessä radioaktiivista saastetta, mikä tappaa ihmisiä.

 

Kuudennen pasuunan yhteydessä Eufrat-joen luo oli kerääntynyt suuri armeija, josta Johannes kertoo: "Ja ratsuväen joukkojen luku oli kaksikymmentä tuhatta kertaa kymmenen tuhatta; minä kuulin sen luvun" (h). Sitten hän kuvaa, miltä näyttivät hevoset: "ja hevosten päät olivat kuin leijonain päät, ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi. Näistä kolmesta vitsauksesta sai kolmas osa ihmisiä surmansa: tulesta ja savusta ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden suusta. Sillä hevosten voima oli niiden suussa ja niiden hännässä; niiden hännät näet olivat käärmeitten kaltaiset, ja niissä oli päät, joilla ne vahingoittavat" (i) (Ilm. 9:16,17-19). Selostaessaan poikalapsen synnyttävän vaimon pakoa erämaahan Johannes kirjoittaa: "Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan..." (j)) (Ilm. 12:14).

Johannes kuvaa antikristuksen (pedon) apulaisen kykyä tehdä ihmeitä: "se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekan haava ja joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin (k) ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin" (Ilm. 13:14,15).

 

h) Tässä ilmoitetaan Johannekselle niin suuri armeija, että se jo todistaa tämän taistelun tapahtuvan hyvin kaukaisessa tulevaisuudessa, vaikka profetia ilmoittaa: "sillä aika on lähellä" (Ilm. 1:3). Maamme johtava Uuden testamentin eksegetiikan tuntija lausuu selostaessaan 1974 ilmestyneessä julkaisussa tätä armeijaa: "Johanneksen näkemän hirvittävän ratsujoukon luku, 200 miljoonaa, on niin suuri, ettei vieläkään ole päädytty näin suuriin armeijoihin maailmansodassa. Luku onkin apokalyptinen ja symbolinen (epälukuisan merkityksessä) eikä reaalinen" (9). Kuitenkin Mao on jo 1960-luvun lopulla sanonut, että hän voi koska tahansa saada liikekannalle 200 miljoonan armeijan (huom. tarkalleen sama luku kuin profetiassa).

i) Ratsujoukkoja koskeva kuvaus on kuvaus hyökkäysvaunuarmeijasta paksunnospäisiä, (suujarrulla varustettuja)" piiska-tykkejä" myöten.

j) Myös Ilmestyskirjassa tulee esille se, että lentokone on keksitty.

k) Kysymyksessä on tavallinen televisio tai elokuvat, joten tässä ei ole sellaista ihmettä, kuin Johannes näkemäänsä kuvitteli. Ihmiset pakotetaan televisioiden edessä kumartamaan anti- kristuksen kuvaa. Joka ei sitä tee, se tapetaan.

Vaikka jälleen jättäisimme edellä mainituista tapauksista pois todisteena heikoimman ja olettaisimme, että kussakin tapauksessa todennäköisyys ennustuksen toteutumiseen on 1/100 tai 1/10, niin yhtäaikaisen sattumisen todennäköisyys on 1/1020 tai I/1010". Havaitaan, että Ilmestyskirja on jumalallisen ilmoituksen synnyttämää profetiaa, jossa sattuman osuus on olematon ja joka tulee toteutumaan tämän vuosisadan tapahtumiin liittyen, ellei Jumala puutu asiaan.

Onko tällainen Jumalan ilmoitusten muuttuminen mahdollista? Jumala rakastaa luotujaan, koko ihmiskuntaa. Mutta Hänen vanhurskautensa ei voi jättää rankaisematta vääryyksiä. Nykyinen maailma on niin täynnä vääryyksiä, että nämä vaativat rangaistusta, elleivät ihmiset kadu ja käänny Jumalan puoleen ja ota vastaan sitä ainoaa sovitusta, minkä Jumala on valmistanut, Poikansa Jeesuksen Kristuksen sovintokuolemaa. Vanhassa testamentissa on esimerkki Jumalan mielenmuutoksen tuloksesta, kun Joona saarnasi Niinivessä Jumalan tuomiota. Kun kansa ja kuningas ylimyksineen katuivat ja kääntyivät pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, Jumala ei hävittänyt Niiniveä. (Joona 3:4-10). Onko mahdollista, että nykyinen ihmiskunta johtajineen olisi valmis katumiseen ja mielenmuutokseen sekä palvelemaan Jumalaa ja ottamaan vastaan Jeesuksen veren sovituksen?

Takaisin