ISLAM - EN FREDLIG RELIGION?

Många försöker påstå att islam är en fredlig religion. Är det verkligen så?

Inom islam finns så många slags muslimer, att ett entydigt svar kan inte ges på frågan. Många försöker ge en bild, att dessa terroriserande fraktioner endast är politiska extremrörelser, vilka utför sina gärningar i islams namn. Dessa har dock på grund av olika orsaker betydligt större makt än vad deras antal skulle förutsätta. I varje fall ger medierna en förstorad bild av de extremistiska aktionerna. Moderata händelser noteras inte.

Jag har redan tidigare framfört en indelning, som jag tycker passar bra in på basen av den bild, som jag har fått utan att djupare känna islams olika åsikter.

"När det gäller synen på Jihad idag finns det tre kategorier av muslimer.
1. Sekulära muslimer som tror på de positiva verserna i Koranen, men som förkastar det som har med heligt krig att göra. De är den största gruppen av muslimer.
2. Traditionella muslimer som studerar islam, kan läran och praktiserar den, men tolkar jihad som en andlig kamp eller som inte önskar att ta del av Jihad av fruktan för dess konsekvenser.
3. Islamisterna som har som sitt mål att praktisera islam så som Muhammed gjorde det. De är villiga att utkämpa Jihad med våld och terror och de praktiserar islam efter Koranens ordalydelser.
"

Min syn på jihad  kan uttryckas med ett citat:
"En av de allvarligaste delarna med islam är synen på våld. Det var genom list och krig som Muhammeds anhängare erövrade Mekka och kriget kan i Islam användas som ett medel för Guds syften (3:160-163). De som dödas i ett sådant krig lovar Muhammed en stor lön (3:166). Att bli frestad i sin tro är värre än att döda (2:187). Konsekvensen av en sådan lära kan aldrig leda till fredlig samexistens mellan människor."
" Genom historien har Jihad alltid stått för krig, i betydelsen krig mot icke troende och speciellt kristna. Koranen instruerar Muhammeds efterföljare (http://www.muhammadanism.org/News/default.htm#Jihad  ) till att underkuva världen till hans religion och det inkluderar, om det behövs, användandet av militära erövringar."

Ett oerhört motbjudande drag inom den muslimska världen, som borde väcka till besinning, är den förföljelse av kristna, som försiggår överallt i världen, där muslimer härskar. Mera om detta kan du läsa i denna artikel.   
Mera om islam hittas från denna länksamling.

Men för att få en tillförlitligare bild måste man gå till haditherna och till Koranens texter. Någon utförligare utredning kommer jag inte att gå in på. Endast några exempel på vad det är fråga om. Var och en må själv bedöma islams fredlighet mot bakgrunden av händelserna i dag i Mellersta Östern och i muslimvärlden i allmänhet.

HADITHER

Några plock ur Haditherna, framför allt, vad Muhammed sade om sig själv (Översättning från citat i Sartolas bok on ISLAM på finska)

Ibn Raban, Sahih, vol. 14 s.529 Muhammad sade: Jag svär genom honom, som har min själ i sin hand, att jag inte har kommit till er i annat syfte än att slakta.
Musnad, vol.2 s.50 Profeten sade: Jag har sänts mot domedagen med svärdet och min utkomst finns i skuggan av mitt spjut, förödmjukelse och underkastelse må vara deras lott, vilka inte lyder mig.
Sunan Abu Dawud, vol,2 no.28: Omar ibn al-Khatab sade: Jag hörde profeten säga: Jag kommer att fördriva alla judar och kristna ut från halvön (Arabien) och jag kommer inte att lämna dit andra än muslimer.
El beddayah wa alnihaya, ibn Katheer, vol.4: In Ishaq ja al- Waqidi berättar att profeten har sagt: Döda varje jude, som ni får i edra händer.
Omar ibn al-Khatab (se tidigare), den andra kalifen, alltså Muhammeds efterföljare säger också: "Arabkristna är inga kristna, jag lämnar ingen av dem i fred förrän de har omvänt sig till muslimer eller så skär jag upp deras strupar."
( Kanzu'umal-al mutka-al hindi. vol.4 no.11770.)

Dessa hadither efterföljs i många länder av dessa jihad-anhängare i våra dagar trots att Koranen också uppmanar till annat:

Koranens "fredliga" verser bl.a.:  (Verserna är från  http://www.islamicproductions.com/Swedish/translation.html )

Det ska inte finnas något tvång i religion; den rätta vägen är nu tydlig från den felaktiga vägen., (2:256)
Om er Herre så önskat, skulle alla människor på jorden ha trott.* Vill du tvinga människorna att bli troende? Ingen själ kan tro, förutom enligt GUDs vilja. För Han utfärdar en förbannelse över de som vägrar att förstå. (10:99-100)
Förkunna: "Detta är sanningen från er Herre," låt det sedan vara upp till var och en att tro eller inte tro. (18:29)
Vi sänder endast budbärare för att helt enkelt överlämna goda nyheter, och varningar. De som inte tror argumenterar med lögn för att besegra sanningen, och de tar inte Mina bevis och varningar på allvar. (2: 56)

Total konflikt mellan lära och praktik!
Man kan sålunda konstatera enligt Sartola:
- Det finns inget tvång i religion, den är människan frivilliga val?
- Om Allah så skulle vilja, vore alla människor muslimer. Men eftersom det finns miljardtals icke-muslimer, har tydligen Allah inte velat, att de skall övergå till islam. Muhammad får inte tvinga någon att acceptera islam, ty Allah har inte velat så.
-  För icke-muslimers vidkommande, är det sålunda så, att Allah inte har gett dem tillåtelse att omvända sig till islam, utan har av någon anledning gjort dem så oförståndiga, att de inte kan tro på islam och har av den anledningen ådragit sig Allah's vrede och förtappelsedom.
- Varför är Allah så orättvis, att han ger åt en del tillåtelse att omvända sig till islam, men gör andra så oförståndiga och sedan vredgas på dem och låter dem inte få njuta av islams härlighet. Så kan man resonera på basen av tidigare verser.

Här kommer jag inte med utförligare utredningar, beroende på att Koranen är mycket motstridig med verser av motsatta betydelser.

Jihad hänvisar bl.a. till följande verser i Koranen:

Striden mot dem, tills det ej finnes någon frestelse längre, utan all dyrkan ägnas Gud, men om de upphöra, så råde ej fiendskap annat än mot de orättfärdiga. (2:189)
  Ni ska slå tillbaka mot de som varken tror på GUD eller Sista Dagen, eh heller förbjuder de vad GUD och Hans budbärare förbjudit, ej heller rättar de sig efter sanningens religion - bland de som mottagit skriften - tills de betalar skatten som ska betalas, villigt eller ovilligt. (9: 29.)
Ni ska preparera all den styrka ni kan uppbåda emot dem, och all den utrustning ni kan mobilisera, så att ni må skrämma GUDs fiender, era fiender, liksom andra ni inte känner till; GUD vet vilka de är. Allt ni spenderar för GUDs sak kommer rikligt att återgäldas er, utan minsta orättvisa. (8: 60). Eventuellt kanske ni beordras strida, även om ni inte tycker om det. Ni kanske ogillar någonting som är bra för er, och tycker kanske om någonting som är dåligt för er. GUD vet, medan ni inte vet. (2: 216).
Minns att er Herre inspirerade änglarna: "Jag är med er; så hjälp de som trodde. Jag kommer att sätta skräck i hjärtat på de icke troende. Ni får slå dem ovanför halsarna, ni får till och med slå vartenda finger." Det är vad de rätteligen ådragit sig genom att bekämpa GUD och Hans budbärare. För de som bekämpar GUD och Hans budbärare är GUDs straff svårt.  Det är för att straffa de icke troende; de har ådragit sig Helvetets straff.  O ni som tror, om ni möter de som inte tror, som mobiliserat mot er, vänd då inte om och fly.  Den som vänder om den dagen, om det inte är för att genomföra en stridsplan eller för att ansluta sig till sin grupp, har ådragit sig vrede från GUD, och Helvetet är hans boning; vilket miserabelt öde! (8: 12-16)
Vi kommer att sätta skräck i hjärtat på de som inte tror, eftersom de upphöjer kraftlösa idoler vid sidan av GUD. Helvetet är deras öde; vilket miserabelt öde för de som överträder! (3: 151)
Det rättvisa straffet för de som kämpar emot GUD och Hans budbärare, och som begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas, eller att få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor, eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet, sedan drabbas de av ett mycket värre straff i Livet Efter Detta. (5: 33).

Åt dem, som tar del i dessa strider, lovas rikligt med belöningar ( vilket i vår tid lockar många bl.a. självmordsbombare).
De som tror, emigrerar, och strävar för GUDs sak med sina pengar och sina liv, står mycket högre i rang i GUDs ögon. Dessa är vinnarna.  Deras Herre ger dem goda nyheter: nåd och godkännande från Honom, och trädgårdar där de fröjdas i evig lycksalighet. De vistas däri för evigt. GUD besitter en fantastisk belöning.  (9:20-22)
Detta är en påminnelse: De rättfärdiga har förtjänat ett underbart öde. Edens trädgårdar kommer att öppna sina portar för dem.  Vilandes däri, kommer de att erbjudas en mångfald av frukter och drycker. De kommer att ha underbara makar.  (38:49-52)
Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, kommer vi att ge dem tillträde till trädgårdar med flytande bäckar; däri vistas de för evigt. De kommer att ha rena makar däri. Vi kommer att släppa in dem till en lycksalig skugga. (4:57)

Betecknande är också följande Fatwa, vilken gavs av Shejk Omar Abdullah Hassan al-Shehabi, när denne undervisade i vilka förhållanden en muslim har rätt att lemlästa och förödmjuka icke-muslimer.
"Det är tillåtet som hämnd, då när fienden (icke-muslim) har förödmjukat en död muslims kropp eller när det annars bara tjänar islam.  En annan godkänd orsak är att sprida skräck (terror) bland fienden (icke-muslim), om detta gläder muslimkämpens hjärta."

Islams historia, Koranen och sunna beskriver klart, att Muhammed befallde att döda en stor mängd människor, ofta av den orsaken att dessa var av annan åsikt beträffande hans agerande eller om dessa skrev negativa saker om profeten eller islam. Muhammed uppmanade sina anhängare att vid behov tortera, ljuga och låta döda sina tillfångatagna fienden.
Detta bekräftas:
Vi utplånade åtskilliga samhällen; de utsattes för vårt straff medan de sov eller medan de var klarvakna. (7: 4)

Khomeinis tal:

Enligt mitt förmenande är det omöjligt att negligera det tal, i vilket Irans nuvarande statsformens grundare och landets ideologiska fader, ajatolla Ruholla Khomeini utstakade Irans nuvarande religiösa utrikespolitik redan år 1982 den 12 december i Qomi.
  * Citat och sammandrag : Amir Taheri: Helig Terror  1988.

Om man tillåter de icke troende att fortsätta landets förstörelseverk, kommer deras moraliska straff, vilket småningom möter dem, att bli ännu värre. Om vi i stället dödar de icke troende för att stoppa deras aktivitet, gör vi i själva verket dem en tjänst, ty deras slutliga straff (i helvetet) kommer att bli lindrigare. Om man tillåter de icke troende att leva, är detta som att godkänna deras verksamhet. Att döda dem betyder samma, som att utföra ett kirurgiskt ingrepp på uppmaning av Allah - Skaparen.

De som följer Koranens lag vet, att vi bör lyda Qissas' regler och att vi bör döda. Krig är till välsignelse för nationen och världen.

Allah själv uppmanar män att gå ut i krig och döda. Koranen säger: Gå och strid tills all korruption och olydnad mot den gudomliga lagen är utplånad.

De krig, vilka profeten - välsignad vare hans själ - förde mot de otrogna, har varit gudomliga gåvor till mänskligheten. Han dödade själv med sina välsignade händer på en dag över sjuhundra otrogna.

Efter vi har fått seger i kriget (avser kriget mellan Iran och Irak!) kommer vi att föra andra krig och strider. Ty detta krig räcker inte ännu. Vi bör fortsätta striderna tills all ruttenhet och olydnad mot islams lagar har tagit slut i hela världen. Koranen säger: krig - krig tills seger har vunnits.

Religion  utan krig är en urvattnad religion. Ifall Isa (Jesus) - Allah välsigne hans själ - skulle ha fått leva lite längre, skulle han också ha gripit till svärdet, liksom Musa (Moses) gjorde tidigare. De "hov-mullah", vilka påstår, att krig är emot lagarna i vår heliga bok, är islams fiender. Men Allah vare upphöjd, våra unga krigare lyder hans bud och går ut till strid. De vet, att de otrognas dödande är människans (muslimens) allra ädlaste uppgift i Allahs tjänst.

Var och en får dra egna slutsatser av detta tal. Tongångarna i våra dagar är fortfarande de samma. Jag tycker, att västländernas politiker är ganska kraftlösa inför dylika hot. Därför är Mellan-Östern-konflikten så problematisk, vilket jag tidigare påpekat. Där kommer dessa tankar hela tiden fram. Djupast sett är det fråga om en andlig kamp. Detta kan eller vill inte världens ledare förstå. Därför kan inte varaktig fred uppnås med nuvarande metoder, endast tillfälliga överenskommelser om vapenvila, varefter situationen är ännu mera förödande.

Genom att betrakta den mångfacetterade helhet, som finns bakom dessa problem, och också beakta vissa Jesu ord i Johannes evangelium, börjar jag allt mera förstå den karga verkligheten i denna andliga kamp. Detta har jag också antytt tidigare.

Hänvisningar: Pekka Sartola: Islam - vän eller fiende   (på finska)
Undertecknads tidigare artiklar:
Tankar om islam
Kortfattat om Israel

Läs också tankar om islam av Krister Renard.

Islam är ett synnerligen månsidigt fenomen beroende på, hur man betraktar den. Mera om islam kan du få från denna länksamling.

Ett oerhört motbjudande drag inom den muslimska världen, som borde väcka till besinning, är den förföljelse av kristna, som försiggår överallt i världen, där muslimer härskar. Mera om detta kan du läsa i "Islam förföljer oliktänkande".

På engelska finns bl.a. denna utmärkta sajt: Answering-islam

 

Retur