VAD BIBELN BERÄTTAR OM ÄNGLAR

Bibeln berättar om både ljusets och mörkrets eller ondskans änglar.

1. Änglarnas ursprung
2. Hurudana är änglarna?
3. Vad gör ljusets änglar?
4. Fallna änglar
5. Hur beskriver Bibeln Satan?
6. Satans sex domar
7. Den kristnes försvar

1. Änglarnas ursprung

Bibeln talar mycket om änglar. Gamla testamentet nämner dem över 100 gånger. Nya testamentet nämner dem 165 gånger. Eftersom det talas så mycket om dem, har det uppstått en egen lära, den sk. angelogin. Denna har fått stor utbredning, i synnerhet i USA och inom New Age, där den har fått former, vilka inte mera kan anses bibliska. Om man genom denna ängladyrkan undantränger Jesus och hans försoningsverk, är man på villovägar.  

Enligt Bibeln är änglarna skapade väsen. De är inte och har aldrig varit människor.

Jesus Kristus har inte heller varit någon ängel. Han är alltings, också änglarnas skapare, som det berättas:

"1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. … 14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss," (Joh. 1: 1-3, 14).

Aposteln Paulus bekräftar detta och skriver om Kristus: "Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom.(Kol. 1:15-17).

Alla änglar skapades ursprungligen som goda och heliga. Gud konstaterade, att hela skapelsen var god. (1. Mos. 1 :31; 2:3). Juda brevs 6. vers bekräftar, att i börja var alla änglar heliga varelser. Till Guds väsen hör inte, att Han skulle direkt ha skapat någonting ont, t.ex. onda änglar.Gud har inte skapat Satan och mörkrets änglar (demoner). De föll vid något tillfälle genom att göra uppror mot Gud.

Fastän alla änglar i början skapades som heliga, framgår det från Bibeln, att de sattes på prov för någon tid (Juda 6). En del änglar bibehöll sin ställning, men andra med Lucifer i spetsen föll i grov synd genom att göra uppror.  

Fastän änglarna troligen kan röra sig i hela universum, tycks Bibeln framhålla, att de bor i himlen. Men de kan utföra vissa uppgifter också på jorden.

2. Hurudana är änglarna?

Ordet "ängel" beskriver inte änglarnas väsen utan deras uppgift. Ordet betyder helt enkelt "budbärare". Änglarna är sålunda Guds budbärare.

Fastän änglar och människor är olika varelser, finns det vissa likheter.

T.ex. båda är skapade varelser. Båda är begränsade och beroende av Gud beträffande sin existens och välbefinnande. Båda har ansvar och måste stå till svars inför Gud för sina gärningar (1. Kor.6:3; Juda v. 6) Men trots detta är människor och änglar också olika till sina väsen.

Änglarna är personer (andepersoner) med alla till personligheten hörande egenskaper, dock inte människor utan "varelser med egenskaper hörande till personligheten" Dessa egenskaper är t.ex. intelligens, känslor och moralisk vilja.

- Intelligens: Änglarna är mycket visa (2 Sam.14:20) och de har en noggrann bedömningsförmåga (2.Sam 14:17) och de försöker ta reda på saker (1 Petr.1:12).

- Känslor: Änglarna är en "glädjefull skara" inför Guds ansikte i himlen(Hepr 12:22, engl. NlV-översättn.). Dessutom "ropade av glädje" vid skapelsen (Job 38:7), och i himmeln "blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig."(Luk.15:7)

-  Moralisk vilja: Detta framgår av de många moraliska beslut, som de gör. T.ex. i Uppb.22:8,9 förbjuder ängeln Johannes att dyrka honom och bekänner att dyrkan tillhör enbart Gud.

Änglarna t.ex. älskar och gläds (Luk. 15:10), önskar (1. Petr.1:12), strider och tvistar(Jud.9; Uppb.12:7), bugar sig och tillber (Hebr.1:6), talar (Luk. 1:13) och kommer och går (Joh. 1:51). Änglarna är sålunda tydliga personligheter. Därför kan de prisa Gud som en intelligent person (Ps. 148:2). De är också ansvariga för sina tjänster och moraliska val (se 1 Kor.6:3). Gud sänder sina änglar  (Hebr.1:14) för att "tjäna dem som skall ärva frälsningen"

Änglarna har ingen fysisk kropp, så de vet inte, hur det känns att insjukna, bli gammal och skröplig och sedan dö. Änglarna har inte de begränsningar, som vi har med vår materiella kroppslighet. Gud skapade dem till materielösa varelser

Fastän de är till sin natur osynliga för oss, har de fått möjligheten att uppenbara sig för människor i synlig gestalt. Men normalt ser vi inte änglar, men det finns otaliga berättelser, när de har uppenbarat sig. läs från Bibeln t.ex. Matt.1:20; Luk.1:26; Joh 20:12. Detta kan vara så realistiskt, att många har trott, att de är människor(Hebr. 13:2).

Enligt Bibeln är änglarna myckiet kraftiga och mäktiga varelser. Ps.103:20 nämner dem "starka hjältar" och 2 Tess.1:7 talar om " mäktiga änglar".

Trots detta är ingen av dem, inte ens ärkeängel Mikael, på Guds sätt allsmäktig.     Änglar är begränsade. Änglar är inte Guds vikarier, fast någon ängelfantast kan antyda så. Änglars makt kommer från Gud och är beroende av Gud. Änglarna använder sin makt alltid som Guds representanter, aldrig för att fullfölja egna intressen.

Änglarna är heliga, m.a.o. de är avskiljda till Guds tjänare för att utföra av Gud bestämda uppgifter. De är bundna till denna tjänst och får sin glädje därifrån.  

Emedan änglarna är Guds "heliga", är de också lydiga Gud. Fast de inte är allvetande liksom Gud, har de rikligt med visdom och intellektuella gåvor. Ett bevis på detta är, att änglar skapades till högre varelser än människan (se Ps. 8:5, engl.översättn.). Därför har de mera kunskap än människor.

Änglar lever för evigt. Trots att de är skapade, upphör de inte att existera (Luk. 20:36)

Bibeln nämner om keruber och serafer. De kraftiga och ädla keruberna är väktare av Guds tron och specialsändebud. Seraferna har till uppgift att lova Gud.

Tydligen finns det rangskalor bland änglarna. Det nämns bl.a. om överängel Mikael. Gabriel uppenbarade sig för Maria.

På många ställen nämns om "Guds söner". Ett speciellt drag är, at det inte föds nya änglar. De ingår inte äktenskap liksom människor.(Matt.22:30)

Här bör ännu påpekas, att Jesus inte är någon ängel, vilket en del försöker påstå.

Kort sammanfattning av ljusets änglar.

- De är inte de avlidnas andar. Gud skapade dem direkt till änglar.
- De är personliga varelser med dithörande egenskaper, såsom förnuft, känslor och vilja.
- De är utan fysiska kroppar (de saknar en matriell struktur) och är osynliga för oss.
- Fast de är osynliga, har de förmåga att vid behov uppenbara sig för människor.
- De är bundna till en viss plats och de måste "resa" från plats till plats.
- En del (kanske alla) änglar har vingar.
- De är mycket kraftiga, men ingalunda allsmäktiga.
- De är heliga (avskiljda från synd och avskiljda till Guds tjänst).
- De är lydiga Gud.
- De är mera intelligenta än människor, men ingalunda allvisa, såsom Gud.
- De är odödliga. !

3. Vad gör ljusets änglar?  (Kort förteckning)

Jord-planetens himmelska observatörer

Vittnen vid människans skapelse och vid syndafallet. Vittnen vid Frälsarens födelse. Vittnen vid Kristi verksamhet under sin jordevandring. Vittnen vid korsfästelsen. Vittnen vid Kristi uppståndelse och himmelsfärd. Vittnen under ändens tider.

Den Högstes tjänare.

Fast Gud inte är beroende av änglar, skapade Han dem ändå till sin egen glädje och ära att utföra olika uppgifter i univesum och inför sin tron. Vilka är då dessa uppgifter? Enligt Bibeln skapade Gud änglarna bl.a. för att tjäna och uppenbara Guds speciella omsorg om oss som Guds barn. (Hebr. 1:14). Detta att Han använder änglar minskar inte Hans kärlek och omsorg gentemot oss. Tvärtom är det ett kraftigt uttryck just för Hans kärlek till oss.

Änglarna tjänar Gud utan förbehåll och mäktigt prisar och tillber Gud.

Jesu Kristi tjänare.

Kristi tillbedjan före Hans människoblivande. Uppenbarelsen till Maria före Jesu födelse. Uppenbarelserna till  Josef. Uppenbarelsen till herdarna. Kristi tjänande på jorden. (Kristi tidiga barndom. Början av Kristi offentliga verksamhet. I Getsemane. På korset) Tjänst i samband med uppståndelsen. Närvaro vid Kristi himmelsfärd. Närvaro vid Kristi andra tillkommelse. Tillbedjan av Kristus i evigheten.

Änglar ibland oss
Änglarna hjälper människor. Guds osynliga medhjälpare. Guds sändebud. Guds folks beskyddare. Medhjälpare för att ge bönesvar. Ledsagare vid dödsstunden. De gläder sig åt Guds omsorg om människor.

Förkunna domar. Verkställa domar.

Ängla-uppenbarelser i Bibeln

I Bibeln finns talrika berättelser, där änglar har uppenbarat sig för att framföra vissa budskap eller hjälpa människor i vissa saker. Här några namn över dem, som fått änglabesök: Abraham, Hagar, Lot, Jakob, Moses, Bileam, Gideon, Manoa, Elia, Jesaja, Hesekiel, Sakarja, Daniel, Sakarias, Maria, Josef, Petrus, Paulus, Johannes (Uppenbarelseboken).  GT:s "Herrens ängel" kan i några fall hänvisa till Jesus före hans människotillblivande.

Genom tiderna finns otaliga människors berättelser om änglars nästan övernaturliga uppenbarelser och deras hjälp i svåra situationer.

4. Fallna änglar

I Bibeln finns rikligt med bevis på Satans och demoners existens och deras verksamhet. Enligt Bibeln är Satan en skapad varelse, som trots sin stora makt har sina begränsningar. Han har inte vissa till Gud hörande egenskaper att vara överallt närvarande och inte heller allvetande. Han kan vara endast på en plats åt gången och han har en begränsad kunskap. Eftersom han är en skapad varelse, är han lägre än Gud, till vilken han är ansvarig för sina gärningar.

Onda andars värld

Än sedan demonerna (eller "helvetets änglar")? Varifrån har de kommit? Finns det i Bibeln uppgifter on en sor änglaskaras fall och att ond andarna skulle härstamma från dem? I Bibeln finns några ställen, varifrån det är möjligt att få svar på dessa frågor.

Många forskare anser, att Uppb.12:1-5 innehåller en slags Satans minihistoria: 4 "Hans stjärt drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor, och han kastade ner dem på jorden."   Man har länge ansett, att ordet "stjärna" på många ställen i Bibeln representrar änglar (t.ex Job 38:7). Nämnda vers tyder på, att när Lucifer gjorde uppror mot Gud, gjorde han det inte ensam, utan han fick tydligen en ansenlig del av änglarna med sig.

Också andra berättelser antyder samma. Guds skapelse var, som nämndes i början, "mycket god". Bibelställen såsom Jes.14:12-21, Hes.28:1-10, mfl. antyder, att i något stadium en skicklig änglafurste greps av högmod och försökte komma ovanför Gud. Härvid fick han en ansenlig del av änglar med sig. I Edens trädgård förledde denna onda ängel de första människorna i synd. Efter detta har hela världen varit i den "ondes våld".
Av detta kan man dra slutsatsen, att ondskans ursprungliga rötter har varit stolthet, själviskhet, maktbegär och olydnad mot Gud.

De onda andarna är Satans sändebud; de deltar i hans strävan att omintetgöra Guds plan. Demonerna är djupt lojala mot mörkrets furste.

Dessa andar, vilka oryggligt beslutat följa Satan i stället för att vara lojala mot sin Skapare, har slutligt blivit förhärdade i sin ondska, att de är ohjälpligt förkastade till denna villfarelse. Därför följer de blint mörkrets furste i sina olika uppgifter i mörkrets rike.

I Bibeln beskrivs dessa demoner som onda och gudlösa, t.ex. "orena andar" (Matt. 10:1), "onda andar" (Luk.7:21) ja "ondskans andemakter i himlarna" (Ef.6:12). Alla dessa uttryck häntyder på morallöshet. Der är sålunda inte överraskande, att de människor, som utövar ockultistiska riter också ofta idkar omoraliska handlingar.

5. Hur beskrivs Satan i Bibeln?

Det är lärorikt att studera, vad Bibeln berättar om Satan. Vi lär oss mycket om honom och hans metoder genom att studera de benämningar Bibeln använder om honom. I det följande kortfattat några exempel:

-  Satan kallas våra bröders åklagare (Uppb.12:10). Enligt den grekiska grundtexten är denna uppgift en pågående, oavbruten handling, som försiggår både "dag och natt". Han anklagar de troende inför Gud  (Sak. 3:1; Rom. 8:33). För det andra anklagar han de troende i deras samveten.
- Satan kallas motståndare (1.Petr.5:8). Detta ord visar, att han motarbetar oss på alla sätt.
- Satan kallas Beelsebul (Matt.12:24). Detta ord betyder ordagrannt "flugornas herre", vilket man också kan uppfatta som "orenhetens herre". Djävulen förstör allt, som han rör vid.
- Satan kallas (Matt.4:1). Ordets bibetydelser är "motståndare" och "förtalare". Satan var och är Kristi motståndare och alla Kristi efterföljares motståndare.  Han åtalar Gud inför människor och människor inför Gud( 1.Mos.3:1-7). Han är Åklagaren (Job 1:9; 2;4). Det är skäl att minnas, att en åklagare (förtalare) avger elakartade, felaktiga vittnesbörd med avsikt att skada den andras rykte.  
- Satan nämnes djävulen (fiende)(Matt.13:39, engl.övers.). Detta uttryck kommer från grundordet, som betyder "hat". Detta stämplar Satans attityd i absolut betydelse. Han hatar både Gud och Guds barn.
- Satan sägs vara ond (1.Joh. 5:19). Han är motståndare till allt gott och befrämjar allt ont. Han är Ondskan själv.
- Satan är lögnens fader(Joh. 8:44). Ordet "fader" används här bildlikt och det betyder den familjs eller människogrupps "stamfader", som behärskas av svekfullhet. Satan var den första och den största av alla lögnare.
- Satan kallas mördare(Joh.8:44). Detta ord betyder bokstavligen "mansdödare" (se 1 Joh. 3:12,15). Hatet får en människa att mörda. Satan hatar både Gud och Guds barn, varför han har motiv att mörda.  Ray Stedman anmärker, att "emedan Djävulen är en lögnare och mördare, är hans huvudsakliga uppgift att vilseföra och förstöra. Där är orsaken till allt, som har hänt i människans historia. Den som han inte förmår vilseföra, försöker han förstöra och den som han inte kan förstöra, försöker han vilseföra."
- Satan sägs också vara den här tidsålderns gud (2 Kor.4:4). Detta betyder naturligtvis inte, att Satan skulle vara ett gudaväsen. Men tiden är ond och Satan är "huvudet" till allt det onda. Dessutom är Satan bakom alla de villoläror, som har varit ett gissel för den kristna församlingen.
- Satan är härskaren över luftens välde (Ef.2:2). Det är tydligt, med "luften (eller rymden enligt vissa översättningar) menas det livsutrymme eller sfärer, där världens människor verkar. Det är denna maktsfär, som Satan behärskar.
- Satan nämns också som denna världens furste.(Joh.12:31; 14:30; 16:11). Nyckelordet är "världen", som inte endast hänvisar till den materiella världen, utan också det sinnrika politiska och ekonomiska världssystem, som Satan har byggt upp och med vars hjälp han försöker så småningom nå sina slutliga avsikter.
- Satan kallas också ett rytande lejon. (1.Petr.5:8,9). Detta åskådliga bildspråk talar om Satans makt och förödande verksamhet.

- Satan sägs också vara frestaren. (Matt.4:3). Denna benämning visar hans ständiga försök och strävan att uppegga människan till synd. Han föreslår de mest förrädiska svepskäl till att synda.
- Satan kallas den  (gamle) ormen. (1.Mos.3:1; Uppb.12:9). detta ord symboliserar syndens ursprung i Edens paradis liksom även syndens avsky och dödande inverkan. Typiskt för Satan är svekfullhet, elakhet och mordlust.

Satans verksamhet:

Denna korta namnförteckning har klargjort, att Satans målmedvetna strävan är, att på alla möjliga sätt försöka hindra uppfyllelsen av Guds planer. För att nå sina mål upprätthåller han det tidigare nämnda världssystemet, vars härskare han är, och som motsätter sig Gud i allt.

De fallna änglarna försöker på många sätt aktivt skada troende. I det följande exempel på detta:

-  Satan lockar troende till synd (Ef.2:1-3; 1.Tess.3:5).
-  Satan lockar de troende att ljuga (Apg.5:3).
-  Satan lockar de troende till sexuell morallöshet (1 Kor.7:5).
-  Satan anklagar och förtalar troende (Uppb.2:10).
(bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade)
-  Satan hindrar de troendes arbete alltid, när det är möjligt (1.Tess 2:18).
(Satan har hindrat oss.)
-  Satan och hans demoner försöker föra krig mot de troende och slå dem (Ef.6:11,12).
-  Satan sår ogräs bland de troende (Matt.13:38,39).
-  Satan uppeggar till förföljelse mot de troende (Uppb.2:10).
-  Demonerna hindrar från att få bönesvar (Dan.10:12-20).
-  Satan sägs motsätta sig de troende på ett hungrigt lejons sätt (1.Petr.5:8).
-  Satan planterar tvivel i de troendes tankevärld (1 Mos.3:1-5).
-  Satan försöker uppehålla andligt högmod i de troendes hjärtan (1 Tim.3:6).
(gott anseende bland dem som står utanför, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.)
-  Satan försöker leda de troende bort från uppriktighet och rent förhållande till Kristus (2 Kor.11:3).
(era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.)
-  Demonerna försöker uppegga avund och oenighet bland de troende (Jak.3:13-16).
(sådan eld är tungan, en värld av ondska)
-  Demonerna skulle avskilja den troende från Kristus ifall möjligt (Rom. 8:38,39).

6. Satans sex domar

Från Bibeln framgår, att Satan möter sex olika domar:

- Efter sitt första uppror kastades han ned från himlen och han förlorade sin priviligerade ställning  (Hes. 28:16).
- Han dömdes i Edens paradis efter att ha förfört Adam och Eva (1.Mos.3:14,15).
- Han dömdes på korset (Joh. 12:31; jfr. Kol.2:15; Han har förlåtit oss alla överträdelser 14 och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. 15 Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem. Hebr. 2:14 "Då nu barnen hade blivit delaktiga av kött och blod, blev ock han på ett liknande sätt delaktig därav, för att han genom sin död skulle göra dens makt om intet, som hade döden i sitt våld, det är djävulen."
- Uppb.12:12 "Ty djävulen har kommit ned till eder i stor vrede, eftersom han vet att den tid han har kvar är kort. 13. Och när draken såg att han var nedkastad på jorden," Under denna tid är han bannlyst från himlen.
- Han blir kedjad vid avgrunden för tusen år, när Kristus regerar (Uppb.20:2).
- Han kastas efter det tusenåriga riket i den brinnande sjön, där han hamnar att vara för evigt   (Uppb.20:10; jfr. Matt. 25:41).

Dessa bbelställen berättar tydligt, att fast Satan nu verkar i världen, är han en dömd varelse och hamnar att lida i evighet. Fastän alla dessa domar ännu inte är verkställda, är de dock förkunnade och det är bara en tidsfråga, när de slutliga domarna träder i kraft.

7. Den kristnes försvar

Vi kristna borde vara tacksamma, att Gud har gjort möjligt vårt försvar mot Satan och hans fallna änglar. Vad består detta försvar av?

-  Vi bör minnas, att Jesus lever i himlen för att be för oss.(Rom.8:34; Hebr. 7:25). M.a.o. Jesus ber regelbundet för oss. Säkert ber han på samma sätt som för lärjungarna. (Joh. 17:15)

- Åt oss kristna har utlovats en andlig vapenutrustning (Ef. 6: 10-18). Varje del av denna utrustning har sin speciella betydelse. Men vi bör var och en besluta att använda den.

I det följande Paulus' beskrivning av denna utrustning:

10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. 18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

Retur