AKTUELLT

01.12.-06 Ny lay-out
Jag har en längre tid funderat på en ny lay-out för min sajt. Först nyligen fick jag i mitt sinne "grönt ljus", varefter jag beslöt att fullfölja mina tankar.

Fast huvudsidan har förändrats, har motiven och innehållet på mina sidor inte nämnvärt ändrats. Grovt taget fördelar sig innehållet i tre huvudgrupper, vilka kan delas i speciella undergrupper.

1) Försvar av den kristna tron (apologetik), där jag försöker motivera, att grunderna för den kristna tron är hållbara. Detta visserligen förutsätter ett öppet och ärligt utgångsläge, vilket inte utesluter övernaturliga företeelser, vilka vi inte alltid kan utforskas med våra nuvarande vetenskapliga metoder. Att förneka dylika tycker jag är flykt från verkligheten och leder in i återvändsgränder. Hit hör också den kristna trons inverkan och betydelse i samhälleliga frågor.

2) Den kristna trons grundläggande centrala saker, vilka jag försöker med min egen stil belysa utan långa bibelstudier. Jag försöker undvika debattfrågor olika kristna kyrkor emellan närmast i praktiska frågor och håller mig till de frågor, vilka borde förena alla kristna. Visserligen kan jag inte godkänna de liberalteologers åsikter, vilka har förkastat Bibelns auktoritet. Avsnittet för dessa frågor är under utveckling, varför liknande saker kan finnas på olika ställen.

3) Bibelns profetior fullbordas i många avseenden just i vår tid i synnerhet i Mellersta Östern. I detta avseende är Israel en tidens klocka, som borde väcka alla kristna till besinning trots den ensidiga framställning, som medierna ger. Israel kommer helt säkert att vara i blickpunkten också i framtiden. Fast vi säkert inte kan godkänna alla Israels åtgärder, är Israel fortfarande Guds egendomsfolk, som vi bör bedja för, därför att detta folk har viktiga uppgifter i framtiden. Jag vill dock inte gå in på allt för långt gående spekulationer. Uppenbart är, att islam kommer att spela en viktig roll i den andliga kamp, som kommer att utspelas i Mellersta Östern. Därför har jag berört också islam i några artiklar.

     

             

       

Retur