FÖRLÅTELSENS KRAFT

Citat ur Gene Lilly's bok. Utgiven på finska :"Anteeksiantamisen voima" (Päivä 1984)
Utdrag fritt bearbetade till svenska av J. Lindell

(I boken finns rikligt med berättelser och exempel, hur många människors liv har ändrats, när de av hjärtat har kunnat förlåta, hur de har blivit fria från allehanda bojor och hur människorelationerna har börjat funktionera på ett normalt sätt.)

Lär dig se Jesus i dig själv.

När du lär dig se Jesus i ditt eget liv, kan du också börja se honom i andra människor. Du är frälst, befriad, helgad och rättfärdiggjord i Kristus. Du är född för att växa. Bibeln lär, att du är välsignad "med all den himmelska världens andliga välsignelse". Nya testamentet försäkrar oss ca 140 gånger, att vi är i Kristus ! Bekänn därför, att du är i Kristus och denna sanning börjar förändra hela ditt liv. Jesus betalade ett ofantligt pris just därför, att du har möjlighet, att bli delaktig av dessa välsignelser. Fast du inte fullt förstår dess värde, så gläds över dessa gåvor och att du får av nåd vara Guds barn.

Jag vet av erfarenhet, hur eländigt det är, att vara en kall kristen. Nu är tid att låta Herren behärska våra liv och be, att han finge leva genom oss.

Kristus antingen bor i oss, eller så bor han inte. Jesus anklagas ofta för saker, vilka inte har någonting med honom att göra. Vi måste inse, var våra problem finns. Jag har haft problem med mig själv och med djävulen, men Gud är alltid absolut rättvis.

Förlåtelse är absolut nödvändig, om man vill leva ett segerrikt kristet liv. Bitterhet och ovilja att förlåta är kräftsvulster i ditt sinne och känsloliv, vilka så småningom bokstavligen förstör ditt liv.

Jesus sade : "Om I förbliven i mitt ord, så ären I i sanning mina lärjungar; Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria." Förblir du i Guds Ord?

Döm inte

Alla andliga välsignelser i Kristus tillhör också dig. Om du inte är pånyttfödd och tillhör Kristus, finns ett stort tomrum i ditt inre. Jesus sade : "Jag dömer ingen. Domens dag kommer, men dess tid är inte ännu". Han sade också : "mig är given all makt i himmelen och på jorden", och tillade : "Gå !" Vi försöker ofta bestämma domedagen, att den är idag. Vad händer, om vi börjar döma människor, när vi verkar i Jesu namn? Vi är då borta från Guds vilja och vi förlorar Hans frid. Vi är inte kallade till att döma.

På korset förlät Jesus alla, och det är nu också vår uppgift. Genom vår brist på förlåtelse kan vi binda våra medmänniskor i deras synder. Nu är tid att ta i beaktande, vad Jesus sade om förlåtelse och människorelationer.

Du bör också förstå, att det inte är fråga om vad, som förorsakar denna brist på förlåtelse. Det är inte fråga om, vem som har rätt eller vem har fel. Detta har absolut ingen betydelse. Viktigt är att ha ett rätt förhållande till Gud. När du lever i ett rätt förhållande till honom, lever du också i ett rätt förhållande till dina bröder och systrar. Dina förhållanden i vågrätt plan med dina medmänniskor är samma, som ditt lodräta förhållande med din himmelske Fader.

Många människor säger : "Jag har rätt att........" eller "Det var hans fel........" eller kanske "Det var han, som började......". Behandlades Jesus orättvist? Ändå sade han : "Fader, förlåt dem". Stefanus sade, när han stenades : "Herre, tillräkna dem inte denna synd".

När vi vet, att vår nästa har någonting emot oss, är det inte rätt tid för lovprisning och halleluja-rop, förrän förhållandet med nästan har rättats till. Kristendom är inte i första hand den rätta läran utan de rätta människorelationerna. Bibeln uppmanar oss, att först gå och klara upp sakerna med vår nästa och sedan komma till altaret med vår offergåva. Prisa Gud sedan, när du är fri. När du rättar till förhållandet med din nästa, så befriar du inte bara honom utan också dig själv.

Älska edra ovänner

Jesus sade : "Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder."

Det lönar sig inte, att kämpa mot mörkrets makter, förrän du lär dig välsigna dem, som förbannar dig och bedja för dem, som smutskastar dig. Förrän du lär dig att fullfölja Guds vilja, är det bäst att sätta andra målsättningar åt sidan.

Ibland försöker vi uppträda auktoritativt, fast vi inte har någon auktoritet. Vi är inte ledda av Guds Ande. När någon förbannar oss, vill vi förbanna honom och samtidigt binda satan. Tror du, att Gud välsignar oss i detta fall. Vi vill vara goda mot dem, vilka utstrålar Jesu sinnelag. Men hur är det med dem, som inte gör det? Ta som exempel gatans ofrälsta alkoholister, narkomaner och de, som öppet motsätter sig Guds vilja. I allmänhet fördömer troende människor dessa, vilket gör, att de har ännu svårare att bli fria. Var barmhärtiga, liksom er Fader är barmhärtig.

Jag känner troende, som förundrar sig över, att de inte har kontakt med andra troende. Det är därför, att de har fördömt hälften av stadens innevånare och fått tillbaka med samma mått. De har börjat binda andra människor och har själva slutligen blivit bundna.

När Jesus talade om förlåtelse, nämnde han inte alls om våra rättigheter. Han befallde oss att alltid förlåta - också när vi har rätt och den andra har fel.

Förlåtelse i min familj

Sanningen om förlåtelse förvandlar livet i vår omgivning. Den avgörande faktorn, att jag blev fri från de bojor min häftiga natur förorsakade, var, när min fru förlät mig. Fast jag var troende, hade jag länge inte förstått, att jag måste bli fri från denna häftighet. När Herren uppenbarade åt mig, att jag måste göra bättring i denna sak, medgav jag detta behov. Men det löste inte hela problemet. Jag bad om hjälp, jag blev fylld med Helig Ande, men ändå bröt min häftighet någongång fram.

Till slut var denna min häftighet framför mig som ett oöverstigligt berg. Jag bad : "Herre, jag har försökt med all min viljekraft och med alla de råd, som ditt Ord ger, bli fri från min häftighet. Nu måste du göra någonting. Jag har lovat min fru att inte brusa upp. Jag kan inte hålla detta löfte, om ingenting händer".

Sedan en dag fick jag svar. Min fru kom till mig och sade : "Herren sade, att när jag har dömt dig för din häftighet, har jag haft fel. Jag vill förlåta din häftighet och ber om förlåtelse, att jag har dömt dig".

Jag sade åt henne, att hon inte hade någon orsak att be om förlåtelse, ty jag förstod, att hon hade varit utom sig på grund av mitt uppträdande. Men hon sade : "Det har ingen betydelse, vad jag har känt. Jag måste be dig om förlåtelse för allt." Efter denna händelse har jag inte brusat upp. Förlåtelse befriar.

I Matteus 18:34 säger Jesus, att om vi inte förlåter av hjärtat, hamnar vi i fångenskap. Detta gäller också oss själva. Att förlåta sig själv kan vara det allra svåraste.

Förlåtelsen är ett beslut. Många tänker, att vi kunde förlåta, om våra problem vore som andras, men vi kan inte förlåta de saker, vilka förorsakar oss smärta. Vi gör vår situation ännu svårare genom att säga : "Hur kan jag förlåta"? Herren befaller oss att älska varandra. Hur kan vi älska? Glöm de slag du har fått och förlåt.

Hela tiden under vårt liv möter vi människor, som vi måste älska och vilka vi måste förlåta. Beslut att göra så både för ditt eget bästa och för deras bästa. Säg högt : "Herre, jag älskar dem och jag förlåter dem". På detta sätt blir du fri och också de blir fri. Nu är tid att befria människor !

En alkoholist förblir alltid en alkoholist, om vi bara dömer honom för detta. Vi borde inte göra sådant, som binder människor, utan sådant, som befriar dem.

När vi ser Jesus i oss själva, börjar vi också se andra med Jesu ögon. Han ser i alkoholisten en själ, som är värdefullare än hela världen. Så länge vi dömer vår nästa, blir denne inte fri. Världen behöver hjälp. Den behöver inte anklagelser. Dess behov är att höra om Jesus !

Ekonomisk balans

Vad är Herrens vilja? Borde vi leva enligt Herrens vilja? Vi får svar på dessa frågor från Bibeln, vilken är Herren Jesu sista vilja och testamente. Vandra den väg, som Gud har utstakat för dig, och ditt liv kommer inte att vara som tidigare

I Bibeln finns uppenbarat, vilka är våra lagliga rättigheter och vårt arv. Många är oroade över penningvärdets stegring och nedgång, ekonomisk depression och prisutveckling. Därför är deras liv oroligt och fullt av rädsla. De vet inte, vad de borde göra, men svaret är enkelt.

Herren har i beredskap svaren på troendes problem. Först måste du bli frälst, bli Guds barn och han har lovat ta vård om dig. Om Gud är din Fader, så är ditt arv hans säkra löften.

I Bibeln finns också de troendes plikter : vi har fått oss anförtrodda uppgifter. Enligt Matteus befaller Herren oss att klä de nakna, föda de hungriga och ge åt dem, som ingenting har. Hur kan vi göra detta, om vi inte har tillgångar?

Om du ämnar sitta med papper och penna och räkna Guds planerade väg till framgång, blir detta till ingenting. Bibeln och Guds tillvägagångssätt kan du inte närma dig med en kalkylator i handen. Du behöver inte ens förstå Guds hemligheter. Om vi tror oss förstå, förminskar vi Gud till storleken av våra hjärnor. Jag godkänner helt enkelt det faktum, att jag kan inte kan förstå Guds storhet.

Vet du säkert, att Gud vill välsigna dig och låta dig ha framgång. Bibelns väg till framgång finns antydd i Josua 1:8 : "Låt icke denna lagbok vara skild från din mun; tänk på den både dag och natt, så att du i alla stycken håller det som är skrivet i den och gör därefter; ty då skola dina vägar vara lyckosamma, och då skall du hava framgång."

Det är tid för troende att hålla fast vid sitt lagliga arv. Herren har garanterat det åt oss, men vi måste underkasta oss att vara ett slagfält - vi måste överlåta åt Jesus och göra hans gärningar. Hitintills har många av oss avstått från våra ärvda rättigheter. Vi har med vår mun gett rättigheterna åt själafienden ; vi slösar bort vår tid med att anklaga och försöka binda satan. Det skulle vara bättre, att berätta det åt Jesus och be honom ge oss mera av den Helige Andes kraft.

(Författaren berättar ett fall, där ett ungt över öronen skuldsatt par började ärligt söka den Helige Andes kraft och ledning. De började förlåta människor, gentemot vilka de hade hyst agg och bitterhet. Småningom började sakerna vända sig mot det bättre på ett sätt, som var ofattbart för dem.)

Förlåtelse i äktenskapet

Vet du, att världens mäktigaste kraft är ett äkta par, som är förenade genom bön, och där hemmet är i skick andligt sett. Vet du, att just därför vill själafienden hindra hemmens andliga tillfrisknande. Den gör allt, för att söndra hemmets enighet.

Därför finns överallt numera många söndriga äktenskap, där sinnelag med brist på förlåtelse blomstrar. Kom ihåg, att man har dubbel nytta av förlåtelse. Om vi inte förlåter andra, har vi svårt att be om förlåtelse åt oss själva.

Förlåtelse, som vi får från Gud beror på oss själva : tar vi emot den? Den beror också av vår attityd till vår nästa, förlåter vi honom eller inte. När vi i vårt hjärta hyser agg och vredeskänslor, känner oss sårade och vill inte förlåta vår medmänniska, då öppnar vi dörren för själafiendens angrepp. Vi borde ständigt vandra i förlåtelsens ljus. Det kan vara det svåraste, du någonsin har gjort, men Gud helt enkelt bara säger : "Förlåt dem!" Förlåtelsen är ett beslut, den är inte en känsla. Gud har gett oss känslor och de kan vara goda, men vi kan inte leva av känslor. Vi måste leva enligt våra beslut. När du överlät ditt liv åt Gud, fick du kanske uppleva känslor, men först ett målmedvetet beslut åstadkommer ändring i ditt liv.

Alla kan inte ge förlåtelse åt sig själv. Men förlåt också dig själv, annars triumferar själafienden på din bekostnad. Gud förlåter genast, när du ber om förlåtelse. Du behöver inte bli frestad av någonting (Joh 1:9). Låt inte frestaren anklaga dig : tro på förlåtelse och på kraften i Jesu blod.

Kroppsligt helande

Många frågar, varför de inte har blivit helade, fast man har bett för dem. Eventuellt kan orsaken vara, att de inte har förlåtit sin nästa. Det är fåfängt att bedja, om det finns oförlåtna saker mellan dig och din nästa.

Människor, vilka hyser agg, är bittra och kan inte förlåta de oförrätter de fått lida, insjuknar ofta i vissa sjukdomar. Det är klart, att också andra kan insjukna. Men trots allt kan det vara på sin plats, att noga rannsaka sig själv. Hyser du agg mot någon? Har du förlåtit alla dina närmaste? Avundas du någon?

Alla vet vi, hur det är att känna sig sårad ; vi är verkligen inte alltid färdiga att utan vidare förlåta. Vilka är följderna? Stresstillstånd, nervsammanbrott, huvudvärk, tjocktarmsstörningar ; alla dessa och kanske många andra kan vara tecken på vår hämndlystnad. Vi kan undernära vår bitterhet. Bitterheten kan växa till uppror. Upproret kan förvandlas till hat. Förfärliga saker kan hända, när fienden får fotfäste i ditt liv. Om du har dåliga nerver, undersök, huruvida brist på förlåtelse öppnat väg för fiendens frestelser.

Att efterfölja Guds lagar beträffande förlåtelse är lika viktigt som de tio budorden.

Förlåtelse skapar gemenskap

Guds fullständiga kärlek är som en fullständig cirkel. Om vi inte förlåter, bryts cirkeln och fienden börjar fresta oss. Det behövs förlåtelse för att skapa gemenskap församlingar emellan. Vet du, att förlåtelse kan öppna vägen för väckelse både i församlingen och i samhället. Den kan förnya enskilda medlemmar. Förlåtelse kan befria din vilja till att verka enligt Guds sinnelag och då kan den Helige Ande flöda fritt.

När du känner bitterhet gentemot din nästa, bed för denne. Fast du inte har lust till det, bed ändå, därför att Herren har bett dig göra så. Kanske efter några dagar kan du redan bedja på allvar för personen ifråga.

Om våra människorelationer inte är i skick, är inte heller vårt förhållande till Gud i ordning. (1 Joh 4:20)

Förlåtelse och bekännelse

När du börjar förstå, att Kristus uppenbaras genom dig och lever i dig genom sin Helige Ande, kan ditt liv börja förvandlas. När gjorde din nästa senast en oförrätt mot dig? Vad sade du senast, när du stötte dig själv? Det, som du sade, fyller ditt hjärta. Vi måste lära oss att ärligt betrakta vårt eget hjärta : hurudana känslor och begärelser tillåter vi att bo i vårt sinne?

Vad händer, om jag säger : "Min hustru duger till ingenting"? Vad händer, om jag säger : "Våra barn är då alldeles omöjliga"? Svaret är klart. Jag dömer dem med mina ord.

Vi binder ofta våra närmaste. Vi måste lära oss att se människor med Jesu ögon. Det betyder ingenting, huruvida de har rätt eller fel. Om du inte kan älska dem som bröder, älska dem som fiender. Det är samma sak. Jesus gjorde ingen skillnad mellan frälsta och ofrälsta. Han sade, att om de hör hans ord och inte efterföljer dem, han dömer dem inte ändå. Domen kommer senare.

Försök inte själv gissa, vem du borde förlåta. Den Helige Ande känner ditt hjärta bättre än du själv. När Anden ber dig förlåta din bästa vän, gör det. Anden vet, vad som finns i ditt hjärta. Lyssna, vad den Helige Ande säger. Förlåt också dig själv ! När du tar emot Guds förlåtelse, får du frid i ditt hjärta. När du förlåter dig själv, blir du befriad från din nervositet. Bibeln säger, att vi inte skall bekymra oss för någonting och till detta sinnelag kan vi komma, när vi själva tar emot förlåtelsen.

Förlåtelse för med sig kraft. Om du inte förlåter dina medmänniskor, börjar dina krafter sina ut. Vi har märkt detta i våra församlingar. Om du inte förlåter, börjar ditt framgångsrika arbete tyna. Om du inte förlåter, framskrider inte ditt helande.

Det viktigaste är inte, vem har rätt och vem har fel. För dig är din egen attityd det viktigaste : vill du förlåta alla, som har sårat dig. Här är inte heller fråga om syndare eller troende. Förlåt alla !

Bed nu :

"Fader, i Jesu namn ber jag, att den Helige Ande skulle verka i mitt liv just nu. Pröva mig, om i mitt hjärta finns elakhet, lust att baktala eller något agg gentemot mina bröder, systrar eller någon annan person, oberoende av, vart de hör. Herre, jag ber, att din Helige Andes kraft nu skulle uppenbara för mig allt det, som jag inte har kunnat förlåta mina närmaste för. Jag vill just nu förlåta alla, som du har påmint mig om. Jag motsätter mig i Jesu namn all brist på förlåtelse i mitt liv. Jag ger det inget rum i mitt sinne. Jag ber, att din förlåtelse nu strömmar genom mig till mina närmaste. Herre, jag tackar dig för allt, vad du gör i mitt hjärta just nu."

Om du har bett denna bön uppriktigt, utan att försöka dölja någonting, och om du vill följa den Helige Andes ledning, så har ditt livs riktning ändrats. Om du har kamp i ditt trosliv, lyssna noggrant, vad den Helige Ande meddelar dig. Om du har varit ärlig, förlåt i ditt hjärta alla. Familjer kan igen förenas : när du är fri, kan också många andra bl.a dina familjemedlemmar bli befriade.

För att få ett förlåtande sinnelag, behöver vi en alldeles speciell uppenbarelse av Jesus, Kristus. För att kunna älska varje människa, som vi möter, måste vi se Jesus stor.

Ordet är nu sått i ditt hjärta. Låt inte satan röva bort det - håll stadigt fast vid denna sanning om förlåtelsen. Du får skörda hundrafalt.

****************************

Bibelcitat rörande förlåtelse:

.... och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;...Ty om I förlåten människorna deras försyndelser, så skall ock eder himmelske Fader förlåta eder; men om I icke förlåten människorna, så skall ej heller eder Fader förlåta edra försyndelser . (Matt 6:12,14-15)

Därför säger jag eder: Allt vad I bedjen om och begären, tron att det är eder givet; och det skall ske eder så. Och när I stån och bedjen, så förlåten, om I haven något emot någon, för att också eder Fader, som är i himmelen, må förlåta eder edra försyndelser. (Mark 11:24-25)

Så kläden eder nu såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod. Och haven fördrag med varandra och förlåten varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit eder, så skolen ock I förlåta. Men över allt detta skolen I ikläda eder kärleken, ty den är fullkomlighetens sammanhållande band. Och låten Kristi frid regera i edra hjärtan; ty till att äga den ären I ock kallade såsom lemmar i en och samma kropp. Och varen tacksamma. Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder; undervisen och förmanen varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan. Och allt, vadhelst I företagen eder i ord eller gärning, gören det allt i Herren Jesu namn och tacken Gud, Fadern, genom honom.

I hustrur, underordnen eder edra män, såsom tillbörligt är i Herren. I män, älsken edra hustrur och varen icke bittra mot dem. I barn, varen edra föräldrar lydiga i allt, ty detta är välbehagligt i Herren. I fäder, reten icke edra barn, på det att de icke må bliva klenmodiga. I tjänare, varen i allt edra jordiska herrar lydiga, icke med ögontjänst, av begär att behaga människor, utan av uppriktigt hjärta, i Herrens fruktan. Vadhelst I gören, gören det av hjärtat, såsom tjänaden I Herren och icke människor. I veten ju, att I till vedergällning skolen av Herren få eder arvedel; den herre I tjänen är Kristus. (Kol 3:12-24)


Till hemsidan