KRISTENDOMENS KÄRNFRÅGOR

(Fritt bearbetad till svenska från motsvarande finska artikel av J. Lindell)

Av finländarna är 80 % i någon mån intresserade av andliga frågor, men endast ca 10 % bekänner sig öppet som troende, läser regelbundet Bibeln och deltar aktivt i den kristna verksamheten. Majoriteten söker målmedvetet, eller utan att närmare kunna definera det, nytt innehåll i livet. För många är kristendomen ganska diffus och begränsas till vissa formella saker.

Denna lilla skrift försöker helt kortfattat förklara, vilket är kristendomens och evangeliets kärnbudskap, som leder till LIVET, livet i Guds gemenskap

A. DE GODA NYHETERNA - EVANGELIETS HUVUDSANNINGAR

1. GUD HAR SKAPAT MÄNNISKAN TILL GEMENSKAP MED HONOM OCH HAN ÄLSKAR VARJE MÄNNISKA.

2. MÄNNISKOSLÄKTET FÖLL I SYND OCH GEMENSKAPEN MED GUD BLEV BRUTEN MED KATASTROFALA TRÅKIGA FÖLJDER.

3. GUD SÄNDE SIN SON JESUS KRISTUS TILL VÄRLDEN FÖR ATT FÖRSONA VÅRA SYNDER.

4. GENOM ATT TA EMOT JESUS I VÅRA HJÄRTA FINNER VI ÅTER GEMENSKAP MED GUD OCH OBEROENDE AV YTTRE OMSTÄNDIGHETER KAN VI FINNA LIVETS MENING.

B. HUR KAN DU BLI FRÄLST OCH FINNA GEMENSKAP MED GUD?

1. Du konstaterar : gemenskapen med Gud fungerar inte. Du har inte kunnat eller velat leva enligt Guds vilja, du har inte kunnat "älska Gud av allt ditt hjärta". Sålunda är du en syndare och "är i avsaknad av härligheten från Gud". Bibeln säger, att "alla hava ju syndat". Kanske du i människors ögon och enligt eget förmenande har levat ett gott liv på hög moralisk nivå, men inför den Allsmäktige och Helige Guden är du ändå en syndare. "Syndens lön är döden" eller en evig skilsmässa från Gud. I egen kraft kan du inte överbygga denna syndens klyfta. Du ångrar dock din synd och vill ärligt söka Gud.

2. Guds löfte till dig. Genom Bibeln och evangelierna utlovas åt oss genom Jesu försoningsverk på Golgata frälsning från synden och den eviga förtappelsen : "Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv." (Joh. 3:16) Jesus sade : "Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14.6) "Och i ingen annan (utom Jesus) finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta." (Apt.4:12) "Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta (nämligen ordet om tron, det som vi predika). Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst. Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig, och genom munnens bekännelse bliver man frälst." (Rom.10:9-11)

Det kristna evangeliet betonar, att Gud själv i sin kärlek och nåd söker den förlorade människan. I alla andra religioner är uppmärksamheten fäst vid människans ansträngningar att med egna krafter via vissa ritualer och gudstjänstformer söka den äkta kontakten till Gud, vilket dock inte lyckas.

3. Också du kan bli frälst genom tron på Jesus. Du kan och får ta emot den frälsningsgåva, som Gud erbjuder i Jesus Kristus. "Ty av nåden ären I frälsta genom tro - och det icke av eder själva, Guds gåva är det - icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk äro vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi skola vandra i dem." . (Ef.2:8-10)

Ett gott liv och en hög moral är i sig goda saker, men de kan inte skapa gemenskap med Gud. Ett fromt liv eller medlemskap i något kyrkosamfund kan inte frälsa dig. I världen såväl som i Finland finns mycken formell kristendom med kristna traditioner, vilka ofta tjänar bara människors egna syften. Men endast på den av Gud utstakade vägen kan du finna det verkliga andliga livet.

4. Hur kan man ta emot Jesus i sitt hjärta? Fastän olika människor kan uppleva sin frälsning (omvändelse) på mycket olika sätt, finns det ändå vissa gemensamma etapper :

- Medge ditt behov. (Jag är en syndare inför Gud)

- Var färdig att överge dina synder och göra bättring (ånger).

- Tro, att Jesus dog på korset i ditt ställe och att han uppstod för din rättfärdiggörelses skull.

- Kalla genom uppriktig bön Jesus att komma in i ditt liv och härska över det genom sin Helige Ande. Så här kan du t.ex. bedja :

Käre Herre Jesus ; Jag vet, att jag är en syndig människa och behöver din förlåtelse. Jag tror, att du dog för mina synders skull. Jag vill överge mina synder. Jag ber dig nu komma in i mitt hjärta och mitt liv. Jag vill förtrösta på dig som min Frälsare och jag vill följa dig som min Herre i gemenskap med din församling. Hjälp mig och förbarma dig över mig. Tack, att du hör mina böner !

Du kan också bedja med andra ord. Huvudsaken är, att ditt beslut är äkta och du är färdig att börja ett nytt liv i gemenskap med Gud. "Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud." (Joh. 1:12-13).

Besök andliga möten och diskutera vid behov med någon själasörjare.

C. DET NYA LIVET I GUDS GEMENSKAP.

När du nu har tagit emot Jesus som din Frälsare, är följande saker viktiga :

BIBELLÄSNING. Redan Luther konstaterade, att Bibeln är det enda rättesnöret för vårt trosliv.

Genom att läsa Bibeln lär du dig bättre att känna Gud och hans vilja med ditt liv. Den tro, som Jesus verkar, växer, ty den "egna tron" och våra mänskliga teorier kan föra oss vilse. Börja t.ex. med Johannes evangelium och Paulus' brev. Trots att Bibeln är skriven av människor, har Guds Helige Ande inspirerat dem, så att Bibelns innehåll är tillförlitligt. Fastän många på olika sätt försöker urvattna Bibelns budskap, finns det ändå denna dag miljontals med människor överallt i världen, vilka av egen erfarenhet kan vittna om att budskapet är tillförlitligt, när det i ödmjukhet tas emot.

BÖN.

Försök ordna åt dig stilla stunder, när du i bönen prisar och tackar din Himmelske Fader för hans goda gåvor och speciellt för Jesus Kristus och hans försoningsverk på Golgata. I bönen får du också framföra alla dina önskemål. Lyssna i stillhet till hans röst. Bönen är inte i första hand beroende av ord, utan det allra viktigaste är, att du öppnar ditt hjärta, så att den Helige Ande får verka i och genom dig.

Bed i synnerhet, att all ditt hjärtas själviskhet, hårdhet, bitterhet och brist på förlåtelse må ge vika, och Guds förlåtande kärlek får fylla dig allt mera och mera

SÖK FÖRSAMLINGSGEMENSKAP.

Liksom ett gott hem är viktigt för var och en, i synnerhet för barnen, är det också viktigt för varje troende att finna en församlingsgemenskap, där man kan få mera undervisning, växa till andligen och glädjas över de troendes gemenskap. Fastän lokalförsamlingen består svaga och bristfälliga människor, är den dock en ovärdelig andlig viloplats i denna hårda och hänsynslösa värld.

VITTNA OM DIN TRO

När du har fått erfara detta nya liv i Guds gemenskap, är det också lätt att dela denna nyvunna glädje med andra. "Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig, och genom munnens bekännelse bliver man frälst." Detta behöver man inte ängslas över på förhand, ty genom den Helige Andes inverkan förvandlas hela livet. Många är rädda för, att de inte kan bli bevarade i tron, men också här får vi hjälp ifrån ovan, och denna rädsla är onödig

ANDLIG TILLVÄXT

Efter omvändelsen och pånyttfödelsen är det viktigt, att man utvecklas i sitt andliga liv och växer till i tron.

"Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor; den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är, medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse" (Tit. 2:11-13)

"Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse. Trofast är han som kallar eder; han skall ock utföra sitt verk." (1 Tess. 5:23-24)

.

VARFÖR INTE BÖRJA DETTA NYA LIV I GUDS GEMENSKAP?


Till hemsidan